NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 5. 2020

Dne 26. 5. 2020 se konalo 3. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=461

 1. Bod 27: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  Žádosti o finanční podporu bude možné podávat prostřednictvím portálu MPSV od 15. 6. do 3. 7. 2020, finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami.

 2. Bod 69: Změny alokací v programech Dotačního fondu Libereckého kraje a zrušení některých vyhlášených programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu
  Jedná se o schválení nové výše alokací u vybraných programů Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodů restriktivních rozpočtových opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu Libereckého kraje v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a nouzovým stavem v ČR, a zrušení některých programů. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 69.

 3. Bod 79: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
  Zastupitelstvo Libereckého kraje tímto bodem schválilo poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 943.922 Kč na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů a organizování hasičských soutěží dospělých. Seznam úspěšných žadatelů je k dispozici přímo pod bodem 79.

 4. Bod 80: Žádost senátora Ing. Michaela Canova členům Zastupitelstva LK – podpora senátního návrhu novely zákona o kompenzačním bonusu
  Zastupitelé tímto bodem vzali na vědomí žádost senátora Ing. Michaela Canova za senátní obvod č. 34 Liberec o podporu v Senátu Parlamentu ČR schváleného návrhu novely zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, konkrétně změny § 6 odst. 2 předmětného zákona na toto znění: „§ (6) (2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.“ Pokud by uvedená senátní úprava zmíněného zákona o kompenzačním bonusu byla přehlasována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, znamenalo by to další citelný zásah do rozpočtů krajů, měst a obcí, zejména snížení prostředků na investice. Jen v Libereckém kraji bude výpadek financí u rozpočtů měst a obcí činit dle odhadu cca 490 mil. Kč, pro samotný rozpočet LK pak očekávaný propad činí 160 mil.

 5. Bod 84: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20 Restriktivní opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 - snížení daňových příjmů kraje pro rok 2020 zapojením zůstatku disponibilních zdrojů 2019 do rozpočtu kraje 2020 a snížením vybraných výdajových kapitol rozpočtu 2020
  Tímto bodem byla schválena opatření nutná k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 a roky následující v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 84.

 6. Bod 85: Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s., ze dne 6. 11. 2013 – nové financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“
  Projekt Modernizace KNL, který zahrnuje dílčí části projektu jako stavbu Centra urgentní medicíny, parkovací dům a energocentrum, považujeme za zásadní a nutný pro udržení kvality péče o naše občany. Proto zastupitelstvo projednalo a schválilo usnesení týkající se financování tohoto projektu a změny akcionářské dohody a Stanov společnosti. Více naleznete přímo pod bodem č. 85.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.