NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27. 8. 2019

Dne 27. 8. 2019 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:
https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=332

 1. Bod 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 297/19 - úprava rozpočtu v kapitole 917 01 Transfery, poskytnutí dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice

  Jedná se o schválení dotace ve výši 7 673 771 Kč na pořízení hasičských automobilů pro jednotky požární ochrany v obcích Pěnčín, Dětřichov, Malá Skála, Bozkov, Libštát, Stráž p. Ralskem, Česká Lípa, Svojek, Horní Řasnice, Svijanský Újezd, Krásný Les a Hrubá Skála, na rekonstrukci požární zbrojnice ve Zlaté Olešnici a na výstavbu zbrojnice v Kravařích.

 2. Bod 32: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona-Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

  Liberecký kraj vyhlašuje řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020. Žadatelé budou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádosti je možné podávat od 18. 10. do 10. 11. 2019.

 3. Bod 35: Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

  Zastupitelé schválili dotační program určený pro občany s trvalým pobytem v Libereckém kraji, kteří nezbytně potřebují zdravotní/kompenzační pomůcky či prostředky k vyrovnání fyzického/psychického handicapu. Předpokládaný finanční objem pro tuto výzvu je 500 777 Kč, žádosti je možné podávat od 1. 10. do 30. 11. 2019.

 4. Bod 42: Schválení vítěze v soutěži Památka roku 2018 Libereckého kraje

  Zastupitelé schválili rozhodnutí, že vítězem soutěže Památka roku 2018 Libereckého kraje je kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, a to za restaurátorskou obnovu štukových omítek a výmalbu v letech 2010–2018. Vlastník objektu, Starokatolická církev, získá za toto vítězství odměnu ve výši 50 000 Kč.

 5. Bod 48: Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 289/19 - úprava kapitoly 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, program č. 8.3 Podpora včelařství a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 8.3 Podpora včelařství pro rok 2019

  Jedná se o schválení dotací na podporu včelařství v celkové výši 1 580 626 Kč pro 61 úspěšných žadatelů.

 6. Bod 65: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/19 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, z programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019

  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotací na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v celkové výši 26 685 188 Kč pro celkem 209 sportovních organizací, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 65.

 7. Bod 67: Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání – zhodnocení a návrh úprav

  Stipendijní program je v LK realizován od školního roku 2010/2011, důvody pro zařazení jednotlivých oborů jsou neuspokojená poptávka trhu práce po odbornících, požadavky ze strany zaměstnavatelů, dlouhodobý nezájem žáků o tyto obory a nízká naplněnost jejich kapacit, kvůli které reálně hrozí jejich zánik. V současné době je do programu zahrnuto celkem 18 oborů, z toho 16 tříletých řemeslných učebních a 2 čtyřleté maturitní obory. Zastupitelstvo schválilo rozšíření o dalších 9 tříletých učebních oborů – elektromechanik pro zařízení a přístroje, karosář, krejčí, lesní mechanizátor, pekař, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, zahradník, zlatník a klenotník, zpracovatel dřeva. Zároveň dochází k navýšení stipendijních příspěvků, a to především z důvodu odlivu žáků s trvalým pobytem v Libereckém kraji, na střední školy v okolních krajích. Úpravou stipendijních příspěvků dojde k dorovnání na úroveň přilehlých krajů u prospěchových stipendií, motivační stipendia navyšuje na vyšší úroveň, než je tomu v okolních krajích. Zároveň je schváleno i zpřísnění podmínek pro obdržení prospěchového stipendia pro žáky oborů kategorie M. Celkové předpokládané maximální náklady na stipendia žáků stávajících i nově zařazených oborů v roce 2020 mohou činit maximálně 4.383.200 Kč.

 8. Bod 69: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora mobility sportovních organizací v Libereckém kraji 2020

  Tento program je vyhlášen za účelem zlepšení mobility sportovních organizací se sídlem v LK, celkový objem určený pro tuto výzvu je 1 200 000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od 30. 9. do 13. 10. 2019. Další podrobnosti najdete přímo pod bodem 69.

 9. Bod 71: Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 11. 2019

  Zastupitelé tímto bodem schválili nový ceník, který vznikl s cílem kompenzovat dlouhodobý a trvalý nárůst nákladů na zajištění dopravní obslužnosti a zvýšení kvality přepravních služeb. V přílohách k bodu 71 naleznete veškeré podrobné informace včetně např. statistických údajů o využívání jednotlivých typů jízdného a srovnávacích analýz se srovnatelným tarifním principem v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

 10. Bod 80: Návrh klimatických opatření předložených místními občanskými iniciativami a reakce Libereckého kraje

  Zastupitelstvo vzalo na vědomí společnou výzvu místních občanských iniciativ „Rodiče za klima Liberec“, „Fridays for Future Severní Čechy“, „Extinction Rebellion Liberec“ a „Limity jsme my“ k aktivnímu přístupu Libereckého kraje k adaptaci na změnu klimatu, na základě které bude zajištěno zapracování problematiky změny klimatu do opatření a aktivit Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ a dále bude zpracován Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje, který bude předložen zastupitelstvu. Hlavními požadavky občanských iniciativ je informovat sebe i veřejnost o rozsahu problémů spojených se změnou klimatu, vyhlásit stav klimatické pohotovosti a stanovit klimatickou krizi jako politickou a rozpočtovou prioritu číslo jedna. Dále byl předložen dokument s deseti konkrétními návrhy pro Liberecký kraj. Tento dokument včetně postojů k jednotlivým návrhům naleznete přímo pod bodem 80.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.