NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28. 3. 2023

Dne 28. 3. 2023 se konalo 3. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=934;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=3.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 12: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2021/2022
  Zastupitelé vzali na vědomí dokument, který slouží jako podklad pro strategické směřování školství a vzdělávání v kraji a vychází ze statistických údajů za uplynulé 3 roky. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v Libereckém kraji a v celé ČR ovlivnilo ve školním roce 2021/2022 mnoho vnějších faktorů, především omezení v souvislosti s pandemií covidu-19 v prvním pololetí a dalšími nepříznivými dopady v oblasti duševního zdraví žáků, druhé pololetí ovlivnil příliv ukrajinských uprchlíků. Přesnější čísla o dětech a žácích pocházejících z Ukrajiny, kteří jsou součástí českého vzdělávacího systému, budou zřejmá až z povinně monitorovaných údajů k začátku školního roku 2022/2023. Vývoj v jednotlivých segmentech naleznete přímo pod bodem 12.

 2. Bod 17: Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2023
  Jedná se o schválení podmínek a vyhlášení uvedeného programu, částka určená k rozdělení je 4.400.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023 (žádost musí být podána do 3 měsíců od ukončení prací). Dotaci je možné získat na tyto činnosti: pokládání a asanace lapáků proti hmyzím škůdcům, ochranný nátěr repelenty a individuální ochrana mechanickou zábranou před škodami zvěří, oprava lesních cest, založení kontrolních a srovnávacích ploch v zájmu monitoringu působení zvěře na stav lesních porostů.

 3. Bod 24: Vyhlášení programu č. 2.2 Dotačního fondu LK – Regionální inovační program – oblast podpory regionální rozvoj
  Opět se jedná o vyhlášení dotačního programu na rok 2023, ve kterém je tentokrát připraveno k rozdělení 4.200.000 Kč v rámci 3 dotačních titulů:

  • Inovační vouchery - navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi - východiskem projektu je inovativní nápad/záměr nebo rozpracovaný výzkum, který bude ověřen testováním ve výzkumném prostředí.

  • Startovací vouchery - podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem - východiskem projektu je inovativní nápad/záměr, jehož rozpracování a realizace přispěje k rozvoji podnikání.

  • Technologické vouchery - Slouží k vývoji či ověření technologického/technického řešení - východiskem projektu je inovativní nápad/záměr, který bude prověřen v praxi/reálných podmínkách.

 4. Bod 29: ZR-RO č. 88/23 - snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 926 06 na vyhlášení programu 6.5 Podpora městské mobility formou Bikesharing
  Zastupitelé schválili pilotní vyhlášení nového programu zaměřeného na podporu zvýšení městské mobility formou sdílených kol. V rámci tohoto programu je k rozdělení připraveno 3.000.000 Kč a jeho účelem je snížení individuální automobilové dopravy ve vybraných obcích Libereckého kraje. Oprávnění žadatelé jsou obce s rozšířenou působností. Lhůta pro podání žádostí je od 3.5. 2023 do 30. 6. 2023. Podrobnosti naleznete přímo pod bodem 29.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.