NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30. 3. 2021

Dne 30. 3. 2021 se konalo 3.Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Libereckýkraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletnímateriály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkáchLibereckého kraje: ​https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=617

 1. Bod 8: Záměr zajištění úvěrových zdrojů Libereckým krajem na dofinancování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1 v letech 2022 až 2025“ – znění poptávkové dokumentace a zásadní parametry úvěru

  Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí informace o struktuře financování projektu Modernizace KNL. Z celkové částky 1.680.000.000 kč, kterou má Liberecký kraj zajistit, bude částka 1.300.000.000 Kč financováno z úvěrových zdrojů čerpaných Libereckým krajem vletech 2022 až 2025 a částku 380.000.000 Kč zajistí Libereckýkraj z vlastních zdrojů. Maximální celkové výdaje projektu jsou2.420.000.000 Kč včetně DPH. Všichni akcionáři (Libereckýkraj, Statutární město Liberec, město Turnov a KNL) budou až do roku 2024 zasílat své části příspěvků na transparentní účet KNL, který je zřízen pro úhradu výdajů projektu. Pro Liberecký kraj se jedná o největší projekt nejen za volební období 2020 –2024.

  Více o projektu„Modernizace KNL https://www.modernizace-knl.cz/

 2. Bod 29: Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“

  Bod30: Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“

  Bod31: Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“

  V bodě29 se jedná o schválení předfinancování projektu, který setýká stavebních úprav na objektu Gymnázia Žitavská v ČeskéLípě – instalace střešního fotovoltaického systému (celkem 44 fotovoltaických panelů). Předpokládaná výše spolufinancování LK je 800.000 Kč, celkové náklady na projekt jsou 1.400.000 Kč, rozdíl by byl hrazen z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí.

  Podobně i v bodě 30 se jedná o schválení předfinancování projektu na fotovoltaický střešní systém, tentokrát na 84 ks panelů.V tomto případě jsou celkové náklady 2.100.000 Kč, podíl Libereckého kraje činí 960.000 Kč.

  V bodě31 se jedná o schválení předpokládané výše spolufinancování projektu vybudování extenzivní vegetační střechy na připravovaném Parkovacím domě v těsné blízkosti Krajského úřadu. Projekt počítá s vybudováním drenážní a hydroakumulační vrstvy, separační vrstvy a svýsevem a výsadbou vegetační vrstvy (kombinace suchomilných druhů travin a bylin). Dále projekt počítá s tím, že z poloviny plochy vegetační střechy bude srážková voda sváděna do akumulačních nádrží a v budoucnu bude moct být použita pro zalévání zeleně, která vznikne v rámci II. etapy revitalizacedolního centra Liberce. Zároveň vegetační střecha přispěje kochlazování centra města zejména v období letních měsíců.Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 3.377.715 Kč, výše spolufinancování je 15 % ze způsobilých výdajů, tzn. 506.658 Kč.

  Očekávaným přínosem těchto tří projektů je ekologická a efektivní správa budov v majetku Libereckého kraje v podobě systematického managementu hospodaření s energiemi. Principem je postupné vybavování budov a majetku inteligentními technologiemi.

 3. Bod 35: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021

  Zastupitelé tímto bodem schválili vyhlášení dotačního programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2021, v rámci této výzvy je připraveno k rozdělení 20.770.000 Kč. Žádosti je možné podávat od 30. 4. 2021 do 14. 5. 2021. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 35.

 4. Bod 36: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – vyhlášení a podmínky programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2021

  Jedná se o další vyhlášení dotačních programů, v Programu volnočasových aktivit je připraveno 2.610.000 Kč, v programech Specifická primární prevence rizikového chování a Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními po 300.000 Kč. Žádosti je možné podávat od 30. 4. 2021 do 14. 5. 2021.

 5. Bod 41: Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+

  Tento dokument navazuje na podobné z předchozích let je zaměřen nejen na podporu cyklistické dopravy, ale vede obce a mikroregiony k tomu, aby cyklistickou dopravu neřešila izolovaně, ale naopak integrovaně společně s dalšími druhy dopravy, a především jednotně v rámci integrovaného strategického dokumentu příslušného regionu. Koncept dokumentu byl zveřejněn na krajském webu k připomínkování samosprávám i široké veřejnosti.

 6. Bod 52: Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

  Jedná se o schválení vyhlášení dotačního programu na podporu regionálního rozvoje, k rozdělení mezi žadatele je připraveno 2.733.000 Kč. Žádosti je možné podávat od 1. 5. 2021 do 16. 6. 2021, veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 52.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.