NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30. 8. 2022

Dne 30. 8. 2022 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=844

 1. Bod 15: 2. Vyhlášení programu č. 9.3 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

  V programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením je připravené k rozdělení mezi žadatele 728.885,30 Kč, žádosti je možné podávat od 1. října 2022 do 30. listopadu 2022. Podpora je poskytována formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez plného nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).

 2. Bod 37: Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Liberec v rámci Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise

  Jedná se o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 1.125.905 Kč. Jedná se o 50% z celkových nákladů projektu - dle Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise. V rámci projektu budou provedeny tyto činnosti:

  geodetické měření, inženýrsko-geologický průzkum (předpoklad 5 vrtů do hloubky 6 m), hydrologická data – povodňová vlna, biologický průzkum a hodnocení vč. oznámení záměru, dendrologický průzkum, stavebnětechnický průzkum (posouzení technického stavu nábřežních zdí). V rámci projektu bude zpracováno (závazné parametry): projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), model proudění podzemní vody, hydrotechnické posouzení – ovlivnění proti toku, ekonomická efektivita navržených opatření.

 3. Bod 39: ZR–RO č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění Výrobek roku Libereckého kraje a finanční dar za ocenění

  Zastupitelé schválili rozdělení 250.000 Kč regionálním výrobcům, kteří byli úspěšní v letošním ročníku soutěže Výrobek roku Libereckého kraje. Seznam oceněných výrobců najdete pod bodem 39.

 4. Bod 40: ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08, poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022

  Jedná se o schválení finanční podpory ve výši 3.380.551 Kč v rámci programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce a v programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v úhrnném objemu 12.482.127 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete pod bodem 40.

 5. Bod 69: ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK

  Zastupitelé schválili poskytnutí částky 3.200.000 Kč na pořízení dvou terénních vozidel - terénních čtyřkolek - pro zajištění zásahů v obtížně dostupných lokalitách, např. lesů či horských oblastí. Jedno vozidlo bude v provedení 6x6 s ložnou plochou, druhé vozidlo bude třímístné 4x4 s ložnou plochou.

 6. Bod 71: ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – Komunitní plánování obcí

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestičních účelových dotací ve výši 1.222.273 Kč sedmi žadatelům na procesy komunitního plánování.

 7. Bod 72: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

  Zastupitelstvo schválilo termín a podmínky vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023. Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu bude možné žadateli zpracovat a podat v termínu od 17. 10. do 16. 11. 2022. Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2023 je dostupná na Portálu MPSV. Další podrobnosti naleznete přímo pod bodem 72.

 8. Bod 73: ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dofinancování sociálních služeb v roce 2022, prostředky kapitoly 313 – MPSV

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 92.514.795 Kč. Seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 73.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.