Připomínky Starostů k rozpočtu

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010

Klub zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj (SLK) po projednání podkladů k návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010 konstatuje, že je připraven podpořit rozpočet Libereckého kraje na rok 2010 v případě, že dojde alespoň k částečnému navýšení grantových programů Libereckého kraje pro rok 2010 z navrhované výše 27 milionů Kč na minimálně 47 milionů Kč. Navýšení grantových programů považujeme za racionální podporu rozvoje kraje, navíc s jasnými a průhlednými pravidly pro rozdělování finančních prostředků.

K návrhu rozpočtu LK máme celou řadu konkrétních připomínek a podnětů, které obsahuje tento materiál. Po vedení kraje nepožadujeme jejich konkrétní splnění, je spíše obraz toho jak bychom celou problematiku řešili my, na základě zkušeností při sestavování rozpočtů měst a obcí. Předkládaný materiál tyto připomínky obsahuje a celková námi minimální navrhovaná úspora je 26,1 milionů Kč. Pokud vedení kraje nalezne úspory v jiných výdajových položkách, nebudeme jejich přesunu do grantů bránit.

Naše návrhy nemají vliv na celkové navrhované příjmy a výdaje rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2010. Považujeme zvláště v době krize za rozumné hledat pro rozpočet Libereckého kraje širší podporu než je 25 hlasů ČSSD a KSČM, náš návrh je podkladem k dalšímu jednání.

Připomínka k připravenému materiálu – nesouhlasí tabulková část s textovou např. G18 – program podpory hospodářsky slabých oblastí uvedeno v textové části 4 mil.Kč a v ve výdajích v excelu 0 mil.Kč. list RLK2010KV

Pokud bychom byli přímo odpovědní za řízení Libereckého kraje hledali bychom úspory v těchto výdajových položkách:

Asociace krajů ČR – nárůst členského příspěvku Libereckého kraje z 0,7 na 1,3mil.Kč, je v případě obecného šetření ve výdajích LK poněkud překvapivý, navíc navyšujeme podporu pro organizaci, která nemá v regionu konkrétní výstupy oproti regionálním sdružením, které jsou úspěšní v případě podávání žádostí o spolufinancování -  – SLK by řešilo zachováním stávající výše (úspora 0,6 mil. Kč)

Sdružení obcí Libereckého kraje  - pokles příspěvku z 0,3 mil. Kč na 0,15 mil. Kč – SLK by řešilo zachováním stávající výše (navýšení 0,15 mil.Kč)

Euroregion Nisa - pokles příspěvku z 0,4 mil. Kč na 0,2 mil. Kč - SLK by řešilo zachováním stávající výše (navýšení 0,2 mil.Kč)

Propagace a prezentace LK – celkem 11 mil.Kč, z toho tištěný měsíčník Libereckého kraje dodávaný GENUS a.s. - 4,4 mil.Kč, televizní týdeník LK TV Genus - 0,628 mil.Kč, ples hejtmana 0,3 mil.Kč – SLK by výdaje v této oblasti snížilo o 10% (úspora 1,1 mil.Kč)

Prezentace na EXPO 2010 v Šangaji – 0,18 mil. Kč – nemáme informace jak tato propagace bude vypadat, pokud se jedná o financování služební cesty představitelů LK, SLK by položku z rozpočtu LK vypustilo

Správu databáze brownfields – 1,5 mil.Kč není lepší investovat do projektů snižující počet brownfieldů, nemohl by databázi spravovat KÚLK?

Financování jednorázových sportovních akcí – celkem 53,3 mil. Kč, z toho IV. Zimní olympiáda dětí a mládeže 3,3 mil.Kč, EYOWF 2011 50 mil.Kč, na financování veřejného a regionálního sportu, podpory fungování tělovýchovných jednot a činnosti pro mládež nejsou finanční prostředky, LK podporuje jednorázové akce bez dlouhodobého dopadu v regionu, SLK by v této oblasti ušetřilo 20% (úspora 10,66 mil. Kč)

Úhrada regulačních poplatků – nesystémový a diskriminační krok hradící poplatky jen některým obyvatelům Libereckého kraje, na rok 2010 plánováno 10 mil.Kč, SLK by položku zcela zrušilo (úspora 10 mil.Kč)

Rating kraje od Moodys Europe…v roce 2009 – 0,4 mil.Kč, návrh 2010 0,5 mil.Kč. SLK by vyjednalo stejné podmínky jako v roce 2009, případně vyhlásilo Veřejnou zakázku malého rozsahu vedoucí ke snížení ceny za tuto službu (úspora 0,1 mil. Kč)

Krajská karta – 5 mil. Kč (914/odbor informatiky) – asi hlasovací zařízení? Nemáme informace o tom na co mají být peníze vydány (snad ne OPENCARD LK).

Centrum vzdělanosti LK 1,2 mil.Kč.( 920 kapitálové výdaje / odbor školství, mládeže a tělovýchovy). – nemáme informace o tom za co mají být peníze vydány, oprava budovy na Masarykově třídě v Libereci?

Administrace veřejných zakázek – 2.380 mil.Kč, je otázkou kolik práce by za tyto prostředky pro LK mohl odpracovat odbor veřejných zakázek. Navíc se nápadně podobá modelu z roku 2009, podlimitní zakázka za 1,999 mil. Kč plus DPH, pro koho je to asi připraveno? SLK by tuto položku z rozpočtu LK zcela vypustilo (úspora 2,38 mil.Kč)

Dopravní prostředky – 2 mil.Kč, navrhujeme v době kize výdaje v této oblasti zvážit, SLK by částku snížilo na polovinu (úspora 1 mil.Kč)

 

Pokud bychom byli odpovědni za řízení Libereckého kraje navrhovali bychom posílení následujících položek rozpočtu LK, jedná se o celkové navýšení fondů za navrhovaných 27 milionů Kč o 20 mil. Kč na celkových 47 mil.Kč, se zaměřením na posílení krizového fondu, fondu požární ochrany, programu obnovy venkova, hospodářsky slabých oblastí, podpory tělovýchovy a sportu, odpadového hospodářství a životního prostředí a fondu kulturního dědictví Libereckého kraje.

Kapitola 931 – Krizový fond – v rozpočtu roku 2009 bylo vyhrazeno 1,00 mil.Kč, pro rok 2010 navrženo 0 Kč, SLK navrhují zachovat stejnou částku jako v roce 2009, tedy 1 mil.Kč, je nutné počítat s možností živelných pohrom a operativní pomoci  (navýšení o 1 mil.Kč)

Kapitola 933 – Fond požární ochrany - v rozpočtu roku 2009 bylo vyhrazeno 15 mil.Kč, pro rok 2010 navrženo 2 mil. Kč, SLK navrhují alespoň částku 5 mil. Kč (navýšení o 3 mil. Kč)

Kapitola 935 – Grantový fond – v rozpočtu roku 2009 bylo vyhrazeno celkem 41,85 mil.Kč, pro rok 2010 navrženo 20 mil. Kč, SLK navrhují 34,5 mil.Kč (navýšení o 14,5 mil.Kč)

 

SR 2009

uk.

kap.

u k a z a t e l  v  t i s. Kč

NR 2010

SLK 2010

1 250,00

SU

93501

Odbor kancelář hejtmana

1 200,00

1 200,00

1 250,00

SU

G-2

program podpory Sdružení hasičů ČMaS

1 200,00

1 200,00

12 400,00

SU

93502

Odbor regionálního rozvoje a evrop.projektů

9 900,00

15 100,00

1 100,50

SU

G-1

program podpory hospodář. a regionál.rozvoje

(projekty z EU)

0,00

 

500,00

11 000,00

SU

G-17

program obnovy venkova

5 900,00

10 000,00

299,50

SU

G-18

program podpory hospodářsky slabých oblastí

4 000,00

4 600,00

22 700,00

SU

93504

Odbor školství, mládeže tělovýchovy a sportu

1 400,00

5 600,00

1 250,00

SU

G-10

program podpory projektů ve školství

600,00

600,00

21 450,00

SU

G-14

program podpory tělovýchovy a sportu

800,00

5 000,00

1 400,00

SU

93505

Odbor soc.péče, bezpečnosti a probl.menšin

1 400,00

1 400,00

1 400,00

SU

G-9

program podpory sociálních programů

1 400,00

1 400,00

0,00

SU

G-21

program podpory soc.služeb poskyt.NNO

0,00

0,00

0,00

SU

G-24

program podpory soc.programů z jiných rozpočtů

0,00

0,00

0,00

SU

G-27

program podpory paliativní a hospicové péče

0,00

0,00

500,00

SU

93506

Odbor dopravy

500,00

3 300,00

500,00

SU

G-20

program zvýšení bezp. na pozem.komunikacích

500,00

500,00

0,00

SU

G-26

program rozvoje cyklodopravy

0,00

2 800,00

1 200,00

SU

93507

Odbor kultury, pam.péče a cestovního ruchu

1 200,00

1 500,00

850,00

SU

G-11

program rozvoje kultury v kraji

800,00

1 000,00

350,00

SU

G-13

program podpory cestovního ruchu v kraji

400,00

500,00

4 000,00

SU

93508

Odbor zemědělství a životního prostředí

2 000,00

3 500,00

500,00

SU

G-6

program podpory ekologické výchovy a osvěty

700,00

700,00

1200,00

SU

G-7

program podpory ochrany přírody a krajiny

500,00

1 000,00

300,00

SU

G-8

program podpory péče o zvířata v nouzi

300,00

300,00

1500,00

SU

G-22

program podpory PD biomasa

0,00

500,00

500,00

SU

G-23

program podpory nakládání s odpady

0,00

500,00

0,00

SU

G-25

program podpory včelařství

500,00

500,00

1 400,00

SU

93509

Odbor zdravotnictví

1 400,00

1 400,00

400,00

SU

G-4

program podpory zdrav.vzdělávacích programů

0,0

400,00

1 000,00

SU

G-5

program podpory prezent.a léčebných programů

1 400,00

1 000,00

2 000,00

ZU

93511

Odbor územního plánování a staveb.řádu

1 000,00

1 500,00

2 000,00

SU

G-16

program podpory územních plánů obcí

1 000,00

1 500,00

Kapitola 936 – Fond kulturního dědictví - v rozpočtu roku 2009 bylo vyhrazeno 7,5 mil.Kč, pro rok 2010 navrženo 5 mil.Kč, SLK navrhují alespoň částku 6,5 mil. Kč (navýšení o 1,5 mil. Kč)

 

Martin Půta, předseda ZK SLK, 10.12.2009

 

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.