Lídři: Největším problémem Libereckého kraje je nezaměstnanost

Zdroj: ČTK

Liberec - Většina lídrů politických stran považuje za největší problém Libereckého kraje vysokou nezaměstnanost. Vyplývá to z ankety, v níž ČTK oslovila jedničky kandidátek osmi politických stran, které mají největší šanci uspět v květnových volbách do Poslanecké sněmovny. Ankety se zúčastnili lídři kandidátek ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Strany práv občanů - zemanovci, Strany zelených, TOP 09 a Věcí veřejných.

Co pokládáte za největší problém Libereckého kraje, v němž kandidujete, a jaký máte recept na jeho řešení? (řazeno abecedně dle názvu strany)

 

ČSSD, Pavel Ploc

Problém: Vysoká nezaměstnanost plynoucí především ze špatné struktury profesních zaměstnání a útlumu tradičního průmyslu a řemesel.

Řešení: Prioritním řešením pro obnovení hospodářského růstu a zaměstnanosti Libereckého kraje je rozvoj cestovního ruchu. Cestovní ruch a služby s ním související jsou totiž průřezovým podnikatelským odvětvím celého kraje, které má pozitivní dopad na dopravu, stavebnictví, maloobchod, občanskou a sportovní vybavenost regionu. Nedílnou součástí tohoto řešení musí být obnova a stabilizace tradiční výroby, jako je sklářství, a aktivní opatření pro rozvoj regionálního školství ve prospěch kraje. Rovněž je nutné zintenzivnit podporu malého a středního podnikání, a to i za využití finančních prostředků z fondů EU.

 

KDU-ČSL, Roman Kumpošt

Problém: Za největší problém nejen Libereckého kraje, ale celé České republiky považuje nedůvěru veřejnosti v to, že politika je služba, a nikoliv výtah k moci a prospěchářství. Že spravedlnost platí pro všechny, že dohoda politických stran vedoucí k obecnému prospěchu je vůbec možná.

Řešení: Dokud ti, kteří budou v následujících letech rozhodovat o společenských a politických poměrech v naší zemi i regionu, tuhle realitu nezmění, žádný problém se nepodaří vyřešit. Ať už jde o krizi tradičních průmyslových odvětví, stoupající nezaměstnanost, hledání optimální trasy silnice R35, neexistenci hospice, mnohem rychlejší čerpání evropských peněz či rozvoj vzdělání, vědy a pohybových aktivit mládeže. Proto je jeho cílem navrácení důvěry občanů v politiky a politiku obecně. Chce iniciovat nadstranický konsensus všech politických stran a uskupení při řešení důsledků probíhající krize s přesvědčením, že "Slušnost není slabost".

 

KSČM, Marie Nedvědová

Problém: Tím největším jsou každodenní existenční starosti občanů - nezaměstnanost, nedostupnost bydlení, exekuce a s tím spojené lichvářské úroky. Postihují obyvatele zejména v oblastech, jako je Frýdlantský výběžek nebo některé oblasti Semilska, kde zcela zanikl průmysl, který zde do té byl - sklářství, bižuterie, textil, a kde občané ztratili jakoukoliv jistotu. Řada občanů v těchto oblastech se propadá na hranici chudoby, která s sebou přináší i další negativní jevy, jako zvýšenou kriminalitu. Pro řadu míst začíná být nedostupná lékařská péče, není zde dopravní obslužnost.

Řešení: Řešením v podstatě všech těchto problémů jsou finance, investice do průmyslu, zemědělství, které je pro tento kraj charakteristickým, do školství, je nutno zajistit více finančních prostředků pro samosprávy, případně jim pomoci, jak tyto peníze získávat. Podpořit výstavbu sociálního bydlení a zejména družstevního bydlení, podpořit podnikání zjednodušením legislativy.

 

ODS, Zdeněk Mach

Problém: Je to stejné jako v celé České republice - většina obyvatel se přeci musí začít obávat zadlužování na úkor budoucnosti (dnes už spíše přítomnosti), hrozícího státního bankrotu a tím znehodnocení rodinných úspor.

Řešení: Vzhledem k tomu, že vládu sestavuje vítěz voleb, nikoli ten kdo prostým součtem dá dohromady většinu. Je ODS jedinou stranou, která je schopná ČSSD ve volbách porazit, a tak zajistit nejen zastavení dalšího zadlužování, ale také nepřipustit jakýkoliv podíl na moci komunistům, což by způsobilo nejen bankrot ekonomický, ale i morální.

 

Strana práv občanů - zemanovci, Věra Dunajčíková

Problém: Za největší problém našeho kraje pokládám zejména nezaměstnanost, která přesahuje i republikový průměr, a s tím i vzrůstající chudobu obyvatel.

Řešení: Lidé potřebují práci, nikoliv sociální dávky, proto vidí hlavní cestu ke snížení nezaměstnanosti v kraji v podpoře malých a drobných podnikatelů, kteří vytvářejí pracovní místa. Podnikatelům je nutné snížit administrativu, chybí zde investiční pobídky jako třeba daňové prázdniny pro začínající drobné podnikatele a podpora nově vytvářených míst. Nezaměstnaností jsou ohroženi nejvíce lidi s nedostatečnou kvalifikací a současný systém rekvalifikací nedostatečně navazuje na vývoj trhu práce. To je nutno řešit zejména včasnými průzkumy, a zaměřením rekvalifikací s ohledem na poptávku.

 

Strana zelených, Martina Pokorná

Problém: Liberecký kraj má problémů několik, nejproblematičtějším je v dnešní době stále stoupající nezaměstnanost.

Řešení: Strana zelených podporuje rozvoj drobného podnikání, které je dlouhodobě přínosnější než krátkodobé podpory investic nadnárodních společností a je více spojeno s jednotlivými regiony našeho kraje. Podporuje snižování administrativní zátěže podnikatelů, další řešení spočívá v lepším využívání programů EU. Česko i kraj musí být připraveny na rok 2013, kdy bude možné využívat speciálně zaměřené dotace na budování infrastruktury ve velkoplošně chráněných územích (Jizerské hory, Český ráj...), v tom vidí zelení šanci zejména pro Frýdlantsko. Je však nutné, aby na tyto dotace dosáhly i malé obce s nízkými rozpočty, je třeba co největší osvěta a poradenství v této oblasti.

 

TOP 09, Václav Horáček

Problém: Za jeden z největších problémů Libereckého kraje pokládá nezaměstnanost.

Řešení: Tuto otázku je nutné řešit zvláště v oblastech, kde byl dříve silný sklářský průmysl. Jednoduchý recept neexistuje. Za nezbytnou podmínku boje s nezaměstnaností považuje zpružnění současné pracovní legislativy a odstranění práce na černo. Zejména se pokusí prosadit takové změny, které zlepší možnost přijímat do zaměstnání absolventy škol.

 

Věci veřejné, Petr Skokan

Problém: Za největší problém kraje považuje vysokou nezaměstnanost, ale také dopravu a určitou neplnohodnotnost kraje, kterému stále chybí například samostatný krajský soud.

Řešení: Větší podpora všem, kdo se nevyhýbají práci. Pokud se nezaměstnaný nevyhýbá práci pro obec, bude si moci zvolit délku čerpání podpory. Pro zaměstnavatele musí být poskytování pracovních příležitostí odpovědnost, ale ne trest. Důležitá je podpora malých a středních podnikatelů a zjednodušení podmínek čerpání evropských dotací. Je třeba posílit význam úřadu práce a jeho servisní úlohu vůči uchazečům o práci. Mobilita pracovní síly také úzce souvisí s dopravou, proto je třeba získat více peněz pro dopravu v kraji, dokončit dopravní infrastrukturu, která je klíčová pro rozvoj regionu. Posílit dopravní obslužnost a zlevnit veřejnou dopravu pro cesty za prací.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.