Otevřený dopis exprimátora Jiřího Drdy zastupitelům města

Vážení zastupitelé,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem v den Vašeho zasedání, na kterém máte rozhodovat o osudu tzv. Purkyňova arboreta, ale i o velkém zásahu do vývoje specifické části města a života nemalé části jeho obyvatel. A to nejen těch, co přímo v dotčené části žijí, ale i těch, co ji využívali a využívají pro volnočasové aktivity, rekreaci, na procházky s dětmi či psy, ale i jako nástupiště do příměstských lesů zvláštního určení. Obracím se na Vás jako člověk, který měl tu čest po 8 let stát v čele města a zná nejen vývoj a ambice obou dotčených zahrad, které má projekt propojit. Obracím se na Vás ne proto, abych házel tomuto projektu a za ním stojícím lidem klacky pod nohy, ale abych Vás přiměl se ještě jednou zamyslet nad tím, zda realizace projektu opravdu přinese očekávané výsledky. Zda jeho realizace nepřinese spíše více komplikací, konfliktů a následných problémů včetně nákladů. Obracím se proto, abych si sám sobě nevyčítal, nejen z principu, že se mě to jako starousedlíka přímo dotýká a já jsem ve věci nic neudělal.

Všichni, kdo mě znají a kdo se mnou sdíleli osud, vědí, že jsem svého postavení nikdy nezneužil. Dodnes mě (a s ohledem na stav věcí asi oprávněně) sousedé vyčítají, že naše lokalita, přes svoje zařazení do exkluzivních částí města, patří co do městské infrastruktury k těm nejvíce zanedbaným. Silnice jsou autodromy nejen s výtluky a propadlými vpustěmi, ale i s životně nebezpečnými kavernami (ulice Lesní, Purkyňova, Slovanské údolí, atd.), kde zmizí i malé dítě. Chybí chodníky a kde jsou, je kvalita, slušně řečeno, silně nevyrovnaná. Mnoho objektů není řádně napojeno na kanalizaci (a když, tak ve většině dešťovou). Je zde jeden z nejstarších řadů vodovodu (proto často havarujících), staré hliníkové a ve spojích „tekoucí“ elektrosítě, z velké části na betonových sloupech, jak na vsi. Do rezidenční čtvrti s úzkými místními komunikacemi (Javorova - Alšova, tj. spojka Horská - Lidové sady) je zatahována tranzitní doprava, bez ohledu na profil, únosnost vozovky, absenci chodníků, parkující vozy a potřebu pěší komunikace. A do toho všeho velkolepý projekt, který zdejším občanům (nejen jim, ale i všem výše zmíněným) nepřinese vesměs nic, jen další omezení a problémy s ohledem na prostupnost k tramvaji, k obydlím (jak pěšky, tak vozem), za rekreací. Zvažte, prosím, všechny klady a zápory, všechny přínosy a náklady. Vím, je to lákavé, zvláště když na pořízení toho, co bude viditelné a co je středem zájmu lidí stojících za záměrem, lze obdržet značnou část „měkkých bruselských dotací“. Je však třeba vidět celek i s lidmi. Všechny krátkodobé i dlouhodobé dopady.

Ano. Lesopark mezi zahradami dožil, je zchátralý a ne vždy a za každého období bezpečný. Je s ním třeba něco učinit. Dlouhodobě postrádá systematickou údržbu a obnovu. Ale kdo ho měl (a snad i má) v držbě a měl se o něj jako o majetek starat s péčí dobrého hospodáře? ZOO, potažmo město. Vždy to naráželo na lidi a peníze. (Bude to lepší?) V 90. letech se nově udělala jen promenádní údolní cesta jako součást postupné rekonstrukce ZOO. Jinak ani ťuk. Dožívá i příměstský les (a čím dál častěji padá) v údolí Bayerova potoka (ZOO – koupaliště). O koupališti radši nemluvit (od doby, kdy bylo odebráno Ještědské sportovní, která se o něj a okolí nejen starala, ale i postupně ho vybavovala) jen chátralo až spadlo. (Proč?) Na rozdíl od jiných bylo v krásném prostředí a mělo svoji vodu i návštěvníky. Žilo bez dotací. Bude to lepší.? Těch otázek a širších pohledů je více. Odpovězte si, prosím, opravdu a poctivě alespoň na některé:
• Potřebuje ZOO či botanická zahrada opravdu novou budovu? Jsou současné opravdu využité, nevyhovující, nedostatečné (včetně bývalé restaurace „Náš domov“ alias „U opic“)?
• Zda je nezbytné, popř. ekonomicky výhodné propojení zahrad. Průnik množin návštěvníků je nízký – maminky s dětmi většinou míří do ZOO, v botanické zahradě jen málo (Oboje vstupné a související náklady jsou na hranici současné ekonomické únosnosti – pokles návštěv).
• Je renovace lesoparku změnou na arboretum jediné možné řešení?
• Bude arboretum oživením, novou nabídkou pro přilákání návštěvníků (kolik jich bude) nebo nelibou provozní přítěží (potřeba stálá údržba)?
• Jaký bude ekonomický přínos v tržbách u obou zahrad? A co arboretum?
• Je vhodné rozšiřovat případná depozita ZOO směrem k obytné zástavbě a škole?
• Je opravdu přesun vchodu do ZOO (případně všech 3 zahrad) na konečnou tramvaje logisticky a marketinkově správně? Není to jen snaha oživit restaurační zařízení Lidových sadů?
• Prozkoumal někdo, co udělá souběžný provoz tramvají, chodců, návštěvníků, projíždějících i parkujících aut na „pětníku“ současných křižujících se komunikací/těles?
• O kolik naroste doprava po úzké spojce Horská – Lidové sady (tvořená ulicemi Javorová – Antonína Sovy) přeložením vchodu ZOO a plánovaným kempem?
• Co to udělá s bezpečností chodců peážujících po té samé komunikaci bez chodníků a únikových zón? Stávající retardéry naprosto nevyhovující a nic neřešící – jsou jen důkazem již současného nebezpečného stavu.
• Jak se přesměrují pěší trasy obyvatel i návštěvníků, rekreantů a volnočasových aktivistů?
• Znáte to tam? Viděli jste to na vlastní oči? Umíte si to představit?
• Není lepší uzavřít komunikaci mezi lesem a ZOO a rozšířit zahradu tímto směrem?
• Je z dopravních, bezpečnostních, infrastrukturálních podmínek kemp místo amfiteátru ideální? (Co dostupnost a nové zatahování dopravy do rezidenční čtvrti?)

Těch otázek je ještě více. Nechci unavovat a zatěžovat Vaši trpělivost a intelekt. Dovolte mi jen několik posledních vět. Nápad spojení zahrad variantou daného není nový. Už za komunistů ležel návrh na stole. Bylo to v době expanze ZOO do Riegrových sadů (původně chtěli až k tramvajové trati) a začlenění jezírka (původně až k Purkyňově ulici). Ustoupili tlaku lidí tam žijících a těch, kteří obou pěších tras (zón) využívali. Báli se nakonec sebrat lidem tyto komunikační a oddychové plochy. Zkuste i o tom přemýšlet.

Věřte, že mám, a myslím, že nemluvím jen za sebe, tuto čtvrť i obě zařízení rád (myslím, že vědí, co jsem pro ně udělal). Přeji si jejich prosperitu a rozvoj už v zájmu našich dětí a vnoučat, přestože soužití se ZOO není jenom štěstí. Jde o zvýšený výskyt hlodavců, obtížného hmyzu (ovádů), občasné pachové a téměř pravidelné hlukové kulisy. I s tím tady žijeme. Nezhoršujte nám to však, prosím. Mějte na mysli i přání a potřeby prostých občanů.


S přáním stálého fyzického i duševního zdraví


Ing. Jiří Drda
občan Liberce a volič

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.