Tisková konference SLK 26.05.2009

1. Obsazování míst v orgánech krajských společností
Bod č.??? - Nepředloženo v termínu stanoveném jednacím řádem ZLK, doručeno dopisem s omluvou člena Rady Lk MUDr.Nováka (ČSSD) – bude zařazeno na jednání
Na programu jednání je opět návrh obsazení dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec – aneb jak 4 zástupci ČSSD zastupují zájmy celého Libereckého kraje…
Vedení kraje navrhuje po neúspěchu na minulém jednání ZLK 28.4.2009 jako zástupce Libereckého kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec 3 krajské zastupitele ČSSD a jednoho člena ČSSD, který nemá s volenými strukturami kraje nic společného.
Tento postup je v přímém rozporu s řadou tvrzení hejtmana LK Bc. S.Eichlera (ČSSD), popírá principy poměrného zastoupení v jednotlivých orgánech a navíc vzhledem k nominaci poslance PČR R.Duška (ČSSD) do tohoto orgánu nutně vyvstává otázka, koho bude v dozorčí radě zastupovat a čí zájmy bude hájit.
Klub SLK tento návrh nepodpoří a navrhne hlasování o protinávrhu – dva zástupci ČSSD, jeden zástupce KSČM (nebo SOS ať si koalice vybere) a jeden zástupce ODS. Nejedná se nám o obsazení místa v DR zástupcem SLK, ale o hájení demokratických principů, které jsou předloženým návrhem pošlapávány.
SLK navrhuje: Zastupitelstvo Libereckého kraje schválí jako členy dozorčí rady složení odpovídající výsledku voleb: návrh ČSSD, návrh ČSSD, návrh ODS, návrh KSČM (SOS)

2. Podpora kulturní akce Dvořákův festival 2009
Bod 11 – změna rozpočtu – rozpočtové opatření 45/09 – Úprava kapitoly 91407 – Působnosti
Má kraj vydat ze svého rozpočtu 1,8 milionu Kč na 8 koncertů? Kdo akci pořádá? Kdo převzal záštitu? A co tradiční kulturní akce v Libereckém kraji? Nebudou peníze chybět knihovnám v Libereckém kraji?
Krácení příspěvků podfinancovaným knihovnám o částku 1,8 mil. Kč KVK v Liberci, MěK Semily, MěK Česká Lípa, MěK Jablonec n.N. (již teď mizivá podpora regionálních funkcí knihoven) a podpora akce „Dvořákův festival 2009“ ve výši 1,8 mil.Kč žadateli České doteky hudby EM.Art, o.p.s., z Jičína….je snahou financovat akci, která nemá dopad na Liberecký kraj, příjemce je žadatel z Královéhradeckého kraje a nebyla řešena transparentně v rámci výzvy podpory kultury.
Kraj by primárně měl zajistit takovou výši příspěvku jím zřizovaných příspěvkových organizací, aby bylo zabezpečeno kvalitní fungování těchto příspěvkových organizací.
Na území LK se plánuje v rámci DF 2009 uskutečnit 8 koncertů, což při příspěvku 1,8 milionu Kč znamená příspěvek 250 tisíc Kč na jeden koncert. Navíc se pořadatelé jednotlivých koncertů na rozpočtu akce podílejí, kam tedy směřuje příspěvek LK?
Pro srovnání LK přispěje v letošním roce na tradiční festival Lípa Musica částkou 150 tisíc Kč, rozpočet celé akce je 6 milionů Kč a celá se odehrává na území LK, a je pořádána organizací z území LK…
SLK požaduje: Odůvodnění celé akce – proč je finanční transfer v takové výši, když v porovnání v rámci portfolia jiných kulturních akcí v Libereckém kraji jsou akce podporovány v desítkách max. stovkách tisíc Kč, jaký je její přínos pro LK, jakým způsobem budou zabezpečovat příspěvkové organizace kraje (především knihovny v území) činnost pro kterou jsou zřízeny.
SLK navrhuje: V případě neopodstatněného přínosu celé akce pro LK a chybějících prostředků pro zabezpečení kvalitní činnosti příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury, navrhuje SLK přispět na akci Dvořákův festival 2009 částkou max 250 tis. Kč. (tak jako v roce 2008)
Příloha: Plakáty propagující kulturní akci s převzetím záštity a fotografiemi poslanců ČSSD

3. Externí administrace veřejných zakázek LK
Bod č. 4 – Zpráva o činnosti rady kraje
Otázka nutnosti externí administrace veřejných zakázek. Vybraný uchazeč Executive Project Group – 2 mil. Kč ročně. Jaký efekt pro hospodaření kraje? Co je skutečným cílem tohoto postupu?
Z 9. zasedání RLK ze dne 05.05.2009 mimo jiné vyplynulo, že RLK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Administrace veřejných zakázek“ uchazeče Executive Project Group, a.s., IČ 27627136, se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, za maximální nabídkovou cenu 2.000.000,- Kč bez DPH, přičemž otázka administrace veřejných zakázek byla otevřena již při ZLK 28.04.2009, kdy zástupci SLK upozorňovali na fakt, že v rámci organizační struktury KÚLK pracuje Odbor investic a správy nemovitého majetku a jeho Oddělení veřejných zakázek, které si během let fungování krajské administrativy odborně vybavilo tým profesionálů (v rámci oddělení pracují 3 zaměstnanci).
Návrh usnesení SLK: Zastupitelstvo kraje po projednání n a v r h u j e zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace veřejných zakázek“ uchazeče Executive Project Group, a.s., IČ 27627136, se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, za maximální nabídkovou cenu 2.000.000,- Kč bez DPH.
Při hlasování o navrhovaném usnesení požaduje zastupitelský klub SLK jasné jmenovité hlasování, pro případné stanovení jasné odpovědnosti jednotlivých členů zastupitelstva LK ve vztahu k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.
Zdůvodnění zástupců SLK: Totiž vítězná firma již vystupovala před vyhlášením jako vítěz, osloveny byly pouze firmy v Praze bez uvedení referencí a bez předpokladu počtu jednotlivých zakázek - podlimitní (15/rok), či např. nadlimitní (4/rok) atd. Pokud by měla služby v oblasti administrace veřejných zakázek LK zajišťovat firma formou outsourcingu, vzrostou náklady úřadu dle zadávacího řízení na tuto zakázku o cca 2 mil. Kč bez DPH ročně, podbízí se otázka - jaký je efekt v rámci hospodaření kraje, bude tomuto kroku logicky následovat snižování stavu příslušných pracovníků v rámci odboru kraje, který je k tomuto účelu na KÚLK zřízen?

4. Úvěr 500 milionů na opravy mostů na krajských komunikacích
Bod č.18. Záměr financování oprav mostů na silnicích II. a III. třídy formou úvěru
Zhoršení ratingu Libereckého kraje! V roce 2009 se teprve začíná splácet úvěr 750 mil Kč z minulého volebního období, dosud placeny jen úroky. Nutné opravy nezpochybňujeme. nemělo by ale vedení kraje nejdřív hledat úspory a zbytné výdaje?
Špatné hospodaření vedení LK, naprostá absence priorit a jasných cílů Rady kraje vede k systému „slib každému co potkáš, nějak to zafinancujeme a on už to potom v budoucnu někdo zaplatí“. Jen z rozpočtu LK pro rok 2009 došlo k nesystémovému rozdělení finančních prostředků v minimální částce 111 mil.Kč. Pro zajištění financování oprav chce LK řešit úvěrem s čerpáním po 5 letech /100 mil.Kč a financováním na 20 let a to ještě nezačal splácet dřívější 750 mil.Kč úvěr.!!
ZLK 01/09 – prohlášení RLK - je zde uvedeno, že udrží stávající míru zadluženosti. Přitom zásadní snahou Rady LK by mělo být oddlužení LK a ne jeho nárůst. Po nás potopa?.
Příklady některých nesystémově podpořených aktivit z rozpočtu LK v r. 2009:
 15 mil.Kč – Doprovodný program MS SKI 2009
 8 mil. Kč – Dopravní prostředky (nová auta pro vedení kraje)
 6 mil. Kč – Výkup pozemků na CVLK
 32 mil. Kč – Regulační poplatky ve zdravotnictví
 10 mil.Kč – Inženýrské sítě – Hodkovice nad Mohelkou
 2 mil.Kč – SKI Klub Harrachov – rekonstrukce sportovišť
 22,5 mil. Kč – Sportovně relaxační centrum Sokolí 2. et. – Město Jablonec n.N.,
 16,25 mil. Kč - Úprava běžeckého areálu Bedřichov

SLK navrhuje: Nezadlužovat příští ZLK. Zohlednit dopady hospodářské krize, které postihují i Liberecký region, řešit problémovou situaci pouze v krátkodobém horizontu – tj. letošní rok, a v příštím roce a další léta vyčlenit částku do priorit (Akční plán kraje) a pokusit se vyjednat změny formou dohody v širším kruhu s kolegy krajů Pardubického a Královéhradeckého (potýkají se se stejnými problémy) ve smyslu úprav aktivit v rámci ROP NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 1.1 a dále vyjednávání změn v EK, tj. řešit priority kraje tak, jak vyplynuly z provedených SWOT analýz (regionální operační program v době, kdy byl sestavován, vycházel z „reálného až optimistického“ ekonomického růstu a HDP v naší republice, nebyla ekonomy ČR predikována hospodářská krize).
Pro zajištění obnovy majetku kraje je nutné okamžitě zastavit nesystémové přidělování peněz z rozpočtu kraje, změnit chování jednotlivých resortů na „úsporný program“, uspořené finanční prostředky věnovat na dlouhodobé investice. Teprve následně je možné zodpovědně jednat o rozsáhlém investičním úvěru.

5. Změny rozpočtu kraje
 Je nutná rekonstrukce informačních systémů a technologií jednacích sálů zastupitelstva a rady kraje za 5,1 milionu Kč? V době kdy se připravuje další velký úvěr?
 Opět snaha prosadit přidělení nesystémové dotace 2 žadatelům (300 tis. Kč)bez výzvy v grantovém fondu. ( v G11 byla částka -395 tis. Kč ).

Bod č.23. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 72/09 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje 2009

Stanovisko SLK: Zahrnutí částky 5,1 mil. Kč na rekonstrukci informačních systémů a technologií jednacích sálů zastupitelstva a rady LK – nesouhlas politického hnutí SLK. V současné době nejsou zaznamenávány technické problémy, v době hospodářské krize je potřeba omezit zbytné výdaje. Není zde řešeno jestli nedojde ke zlepšení např. automatickým převodem mluveného slova atd…
Návrh usnesení SLK: Zastupitelstvo kraje z a m í t á rozpočtové opatření 72/09 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje 2009 dle důvodové zprávy a s c h v a l u j e navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje 2009 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 6 000 000, - Kč a současně navyšují výdaje rozpočtu kraje 2009 v kapitole 914 Působnosti (kapitola – 91409 odbor zdravotnictví).
Bod č.12. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.71/09 – Úprava kapitoly 93507 – Grantový fond a 91407 – Působnosti, změna výše poskytnuté dotace Podpora frankofonie v LK
Opět snaha prosadit přidělení nesystémové dotace 2 žadatelům (300 tis. Kč) bez výzvy v grantovém fondu ( v G11 byla částka -395 tis. Kč ).
Stanovisko SLK: Předložit návrh na převod částky 400.000,00 Kč do kapitoly 91407 – Působnosti; vytvořit rozpočtovou rezervu na financování grantového programu G 11 - Program rozvoje kultury v LK ve výši 400.000,00 Kč na financování akcí, vyhlášených ve II. kole výzvy.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.