Podivné praktiky ČSAD Liberec, a.s.

Podivné praktiky ČSAD Liberec, a.s.
I.
„Parádní“ podtrh Statutárního města Liberec
Obce (cca 50) v okrese Liberec vlastní 33,11% (z toho Liberec 7,13%) z 88 937 akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč/kus akciové společnosti ČSAD Liberec. Blokační minimum je 30%. Pamatuji si jako dnes, když jsem jako novopečený místostarosta města Chrastava (od roku 1994) v devadesátých letech přistoupil jménem Chrastavy na gentlemanský slib představitelů všech obcí, že budeme držet pospolu, že nebude nikdo individuálně prodávat své akcie, aby obce neztratily u závažných rozhodnutí svou blokační menšinu. A kdyby snad některé obce dospěly k nezvratnému rozhodnutí o prodeji, tak to sdělí ostatním obcím, aby všichni měli možnost prodat své akcie za určitou hodnotu a nestal se z nich bezcenný kus papíru. Tento gentlemanský slib byl dosud držen. Dosud, znamená do čtvrtka dne 25. června 2009, kdy zastupitelstvo Statutárního města Liberce schválilo prodej svých 6337 akcií za cenu 315,-Kč/kus tj. za celkové necelé dva miliony korun (přesně 1 996 155,- Kč). A to bez jakéhokoliv předběžného upozornění neřkuli jednání s ostatními obcemi (údajně se takto ještě zachovaly Hodkovice n.M. se svými 1,23% akcií).
II.
Valná hromada nerozdělila ČSAD Liberec a.s…..proč vlastně?
Valná hromada se konala v pátek dne 26.6.2009. Registrace akcionářů byl od 9.00 do 9.45 hod. Méně vhodný termín by se stěží našel, starostové obcí vesměs tento den rozdávali vysvědčení, navíc byli všichni pozváni na slavnostní zahájení stavebních prací v Hrádku nad Nisou v rámci Trojmezí (od 11.30), na které navazovaly krajské dny tamtéž. Výsledkem bylo, že se kromě Liberce zúčastnilo valné hromady jen několik málo obcí (Chrastava, Příšovice, Raspenava, Nové Město p.S., Nová Ves n. N., Višňová, Paceřice a Osečná s celkovým počtem akcí 6 889 tj. 8,01 %, byla odmítnuta plná moc Hrádku n.N. z 3013 akciemi tj. 3,39%).
Na počátku valné hromady jsem se čtyřikráte dotázal, zda je pravda (dle telefonické informace, kterou jsem obdržel hodinu před konáním valné hromady), že Statutární město Liberec schválilo včera prodej svých akcií (v době konání valné hromady bylo pochopitelně ještě jejich držitelem, neboť realizace usnesení zabere nějaký čas). Čtyřikráte bylo odpovědí buďto neurčité mlžení anebo zamítnutí dotazu a to přesto, že přímo na místě byli přítomni dva z náměstků primátora pan Hrůša a paní Josífková. Byl jsem tudíž nucen si tuto informaci ověřit telefonicky z jiných libereckých zastupitelských zdrojů a dozvěděl jsem se, že prodej skutečně realizován byl (za výše uvedenou cenu 315 Kč/kus) a byl schválen bez problému, neboť řadovým zastupitelům bylo údajně sděleno, že vlastnictví 7,13% akcií nemá žádný význam (řadoví zastupitelé zřejmě nic netušili o onom gentlemanském slibu a provázanosti s ostatními obcemi). Začaly se žhavit dráty po všech stranách….
Stěžejním výsledkem valné hromady mělo být rozdělení ČSAD Liberec a.s. na Severotrans, a.s., Autocentrum Nord, a.s. a FinReal Liberec, s.r.o. A právě převod na posledně jmenovanou společnost s ručením omezením (která měla vlastnit pozemky) byl kamenem úrazu. Akcionářům musel být nabídnut vypořádací podíl ve výši jmenovité hodnoty tj. 1000 Kč/kus, ovšem pouze v případě, že budou hlasovat proti rozdělení původní společnosti (viz odst. 11 v příloze na str. 19 a 20). Tuto podmínku logicky nemohly splnit nepřítomné obce (pozn.: další podmínkou bylo svolat v červenci usnášeníschopné zastupitelstvo). Starostové nijak nebyli na tuto možnost upozorněni, naštěstí ji v materiálech, vyžádaných přímo na valné hromadě, sami včas objevili. Hlavní akcionář LIAD s.r.o. (59 487 akcí tj. 66,89%) ústy jednatele Ing. Wasserbauera do doby závěrečného hlasování prosazoval všemožně rozdělení společnosti, tvrdil, že na tom pracuje 25 měsíců, prohlasoval předtím řadu usnesení, kde bylo předjímáno rozdělení společnosti, nakonec však po mimořádné přestávce sám hlasoval proti rozdělení společnosti (přitom jeho hlasy samy stačily na schválení) a tím pádem rozdělení nebylo schváleno. Bylo to více než podivné. Schválení by sice znamenalo při nesouhlasu ostatních přítomných akcionářů (s výjimkou Liberce, ten nadále hlasoval pro) vyplacení akcionářů 6,889 mil Kč, při další valné hromadě za plné účasti akcionářů by však znamenalo vyplacení akcionářů (bez Liberce) 23,105 mil. Kč (i s Libercem 29,447 mil. Kč).
Jediné logické vysvětlení je, že bylo cílem (který nevyšel) vésti valnou hromadu tak, aby se jí z řad obcí pokud možno žádný akcionář nezúčastnil a ti co by se zúčastnili, aby neobjevili své právo nabýt při nesouhlasu s rozdělením společnosti 1000 Kč/akcii, respektivě ho nevyužili (netuše, že města již zásluhou Liberce nebudou mít blokační menšinu).
Ve světle získaných dokumentů je ještě podivnější postup Liberce, když jeho vedení prosadilo prodej za necelé dva miliony a přitom si minimálně paní náměstkyně Josífková musela být vědoma (neboť sama podepsala příslušný dokument již 22.5.2009 viz. příloha str. 21), že při odmítnutí rozdělení (dle článku 11 na str. 19 a 20 přílohy) Liberec získá za svých 6337 akcií 6,337 mil. Kč.
V Chrastavě dne 26. června 2009
Michael Canov, starosta

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.