SLK stále upozorňují na nedostatek informací pro občany Libereckého kraje

Stanovisko klubu zastupitelů SLK k příležitosti konání zasedání ZLK dne 25. 1. 2011,
k bodu 5. programu ZLK: Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje

Dle zákona o krajích (zákon č. 129/2000Sb.) je zasedání zastupitelstva kraje veřejné.

Jak tato veřejnost vypadá v praxi na Zastupitelstvu kraje Libereckého? Ano, každý občan kraje má skutečně právo přijít zpravidla jednou měsíčně do budovy krajského úřadu, vyslechnout si zhruba dvouhodinovou rozpravu zastupitelů a opět odejít. Může však běžný občan vědět, o čem se hlasuje, aniž by si podrobně prostudoval materiály? Domníváme se, že pokud je veřejná správa službou veřejnosti, je absolutně nejdůležitější, aby si právě občané mohli prostudovat všechny materiály před konáním zastupitelstva, aby nic nebylo utajeno, aby vše bylo zveřejněno.

Jednací řád Zastupitelstva Libereckého kraje byl koncem roku 2010 dvakrát v návrhu programu zasedání Zastupitelstva, nyní je potřetí opět „na stole.“ Na 8. zasedání ZLK konaného dne 21. 9. 2010 se snažila vládnoucí koalice nahradit bod Jednacího řádu namísto „materiály pro zasedání zastupitelstva musí být uloženy na webových stránkách Libereckého kraje“ větou „materiály pro jednání zastupitelstva budou odeslány krajským úřadem zastupitelům nejméně 9 dnů před jednáním zastupitelstva". Mají tak být informováni pouze zastupitelé? Jsou to jejich prostředky, o kterých mají právo rozhodovat? Po bouřlivé diskusi tento návrh Jednacího řádu nebyl přijat. Na 9. zasedání Zastupitelstva (26.10.2010) byl předložen kompromisní návrh, který kvůli zákonu o ochraně osobních údajů rozděluje materiály do dvou verzí, a sice pro zastupitele a pro občany: „Materiály pro jednání zastupitelstva budou odeslány krajským úřadem zastupitelům nejméně 9 dnů před jednáním zastupitelstva. Informace o odeslání těchto materiálů bude všem členům zastupitelstva oznámena na jejich e-mailové adresy. Materiály pro jednání zastupitelstva ve verzi odpovídající zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, budou ve stejné lhůtě zveřejněny na webových stránkách kraje“. Takto tedy platí Jednací řád nyní.

Co však je dle krajského úřadu materiálem, který si občan může prostudovat na webových stránkách kraje? Je to pouze návrh usnesení a důvodová zpráva, krajský úřad tak nezveřejňuje přílohy! Například pod bodem 8. („zpráva o činnosti rady kraje") návrhu programu 1. zasedání ZLK (2011) si přečteme pouze „hlavičku“ a návrh usnesení, že zastupitelstvo po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje. V důvodové zprávě je odkaz na přílohu, kterou si už přečíst nemůžeme. Jaká je  tedy činnost rady kraje? Jaký je výsledek? Nevíme.

Domníváme se, že slovem materiály (tak jak stanovuje platný Jednací řád) by měly být i přílohy.

V úterý (25. 1. 2011) se má o Jednacím řádu opět jednat, aby stav byl „narovnán,“ a slovo materiály by mělo být nahrazeno slovy návrh usnesení a důvodová zpráva. Celý 6 bod článku VI. Jednacího řádu by pak zněl: „Materiály pro jednání zastupitelstva, určené zastupitelům, budou krajským úřadem umístěny na webových stránkách kraje v sekci se zabezpečeným přístupem nejméně 9 dnů před jednáním zastupitelstva. Informace o umístění materiálů bude všem členům zastupitelstva oznámena na jejich e-mailové adresy. Návrh usnesení a důvodová zpráva ve verzi odpovídající zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, budou ve stejné lhůtě umístěny ve veřejně přístupné sekci webových stránek kraje.“. S tímto návrhem klub zastupitelů SLK nesouhlasí.

Ostatní obce a města jdou směrem k transparentnosti, otevřenosti. Liberecký kraj se vydal směrem opačným. Běžný občan nemá dostatečný přístup k informacím.

Viz též:
http://m.denik.cz/mobile/liberecky_denik/clanek/1135565

http://www.ct24.cz/regionalni/severni-cechy/113563-liberecky-kraj-taji-pred-verejnosti-informace-z-jednani-zastupitelstva/

Stanovisko klubu zastupitelů SLK k příležitosti konání zasedání ZLK dne 25. 1. 2011,
k bodu 5. programu ZLK: Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje (formát DOC)

 

Stanovisko klubu zastupitelů SLK k příležitosti konání zasedání ZLK dne 25. 1. 2011, k 

bodu 5. programu ZLK: Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.