Vyjádření ke stanovisku majoritního akcionáře ve věci akcií ČSAD a.s.

Vyjádření ke stanovisku majoritního akcionáře ve věci akcií ČSAD a.s.

Citace Ing. Wasserbauera (bod 4): „A nakonec oprávněné obavy starostů by měly být z jednání a postupu takových akcionářů jako je starosta Chrastavy pan Michael Canov, který vědomě a neomaleně se snažil z předloženého projektu rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s. získat neoprávněný prospěch a to i za cenu likvidace celé společnosti. Neboť schválení projektu rozdělení společnosti podle představ pana M. Canova by znamenalo do doby jednoho měsíce vyplatit jen některým akcionářům 6,889 mil. Kč, při event. další VH za plné účasti akcionářů by vyplacení vypořádacího podílu (bez Liberce) představovalo částku 23,105 mil.Kč (s Libercem pak 29,44 mil.Kč). Takový závazek, při ztrátě v hospodaření společnosti ČSAD Liberec,a.s. ve výši -8.131 tis.Kč za prvních pět měsíců letošního roku, byl zcela nesplnitelný a znamenal by okamžité vyhlášení konkurzu a okamžitý prodej celé společnosti solventnímu zájemci,což v době hospodářské krize by mohl být další nepřekonatelný problém. Proto majoritní akcionář musel hlasovat nakonec proti rozdělení společnosti, i když celou dobu toto rozdělení prosazoval.
A by co následovalo v případě, že by majoritní vlastník prohlasoval rozdělení společnosti ČSAD Liberec,a.s podle scénáře pana Canova? ČSAD Liberec,a.s. nemá k dispozici volných 30 mil. Kč k proplacení minoritních akcionářů a úvěr na tento účel od žádné banky by nedostal,(neboť je ve ztrátě) takže by úvěr na proplacení oněch 30 mil.Kč by musela obstarat společnost Liberecká automobilová doprava, s.r.o.“
________________________________________
Stanovisko starosty města Chrastava
1. Právo nesouhlasit s rozdělením společnosti bylo právo uvedené v projektu Projekt rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s. odštěpením se založením nových společností, který vypracovalo představenstvo společnosti v čele s Ing. Wasserbauerem nikoli starostové obcí tím méně starosta Chrastavy.
2. Vypořádací podíl, který stanovoval v případě nesouhlasu s rozdělením společnosti cenu 1000 Kč/akcie byl stanoven v článcích 11.8. a 5.7. Projektu. Tyto články, stejně jako celý Projekt, jak výše uvedeno, sepsalo představenstvo společnosti v čele s Ing. Wasserbauerem, nikoli starosta města Chrastavy.
3. V případě schválení rozdělení společnosti na proběhlé valné hromadě by bylo nesouhlasícím akcionářům (jediným sedmi obcím, které byly přítomni) vyplaceno 6,889 mil. (ve světle zjištění, že Nové Město Pod Smrkem již podepsalo smlouvu o prodeji, pouze 5,222 mil.), nic více, tento stav by byl konečný.
4. Naopak nyní, pokud bude na následující valné hromadě předložen stejný Projekt, bude ČSAD Liberec a. s. povinno v případě schválení rozdělení (hlasy hlavního akcionáře) vyplatit až 29,44 mil. (pokud budou všechny obce přítomny a budou včetně Liberce hlasovat proti rozdělení).
Závěr:
1. Ing. Wasserbauer v absolutním rozporu s pravdou píše o tom, že v případě schválení rozdělení ČSAD a. s. na proběhlé valné hromadě dle scénáře pana Canova by musel vyplatit 30 mil. Kč (skutečnost je 6,889, resp. 5,222 mil.), naopak nebezpečí vyplatit 30 mil. Kč bude hrozit ČSAD a.s. při pokusu o opakování minulého scénáře na příští valné hromadě.
2. Označení hlasování města Chrastavy (proti rozdělení společnosti) ze strany Ing. Wasserbauera jako "vědomý a neomalený pokus o získání neoprávněného prospěchu" – je absolutně skandální.
Je to naprosto bezprecedentní útok na práva akcionáře a zcela skandální a neoprávněné obvinění z pokusu o trestný čin (získání neoprávněného prospěchu).
Každý akcionář má právo hlasovat svobodně. Já, jako starosta města Chrastava, navíc ze zákona tak, aby to bylo v zájmu města Chrastavy. Za dané situace jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval (stejně jako všichni ostatní starostové a jako hlavní akcionář) z důvodů uvedených v původním článku.
V Chrastavě dne 2. 7. 2009
Ing. Michael Canov, starosta

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.