Zásadní nesouhlas Starostů pro Liberecký kraj s bodem č.25 programu 5. ZLK

Vážené kolegyně a kolegové,

bez předchozího projednání mezi zastupitelskými kluby byl do návrhu programu 5. zasedání Zastupitelstva Libreckého kraje předložen bod č. 25, který navrhuje stanovit funkci předsedy výboru dopravy jako funkci uvolněného člena zastupitelstva kraje a to od 1.6.2011.

Jménem klubu zastupitelů SLK vyslovuji zásadní nesouhlas nejenom s formou předložení tohoto materiálu, ale také s tím, že zásadně mění zvyklosti platné v Libereckém kraji od roku 2000, tedy od zřízení krajů. Funkce uvolněných zastupitelů mimo členů Rady kraje nebyla v našem kraji nikdy v předchozím období použita. Přehled užívání této formy placení politiků v ostatních krajích, které nám tuto informaci poskytnuli přikládám v příloze č.2. Z našeho pohledu se jedná pouze o placení lidí na základě politických dohod.

Žádám tímto způsobem zároveň předkladatele bodu č.25 pana Martina Seppa, náměstka hejtmana, pověřeného vedením resortu dopravy, aby přehled počtu zastupitelů, uvolněných k výkonu funkce předsedy výboru v ostatních krajích předložil jako přílohu k bodu č. 25 programu 5. zasedání ZLK.

Z předloženého materiálu dále nevyplývá čemu konkrétně se bude uvolněný předseda výboru dopravy věnovat. Chci Vám připomenout, že mezi uvolněným a neuvolněným předsedou výboru je jeden zásadní rozdíl, a to zhruba 45.000 Kč měsíční odměny. Současná odměna pro neuvolněného předsedu dopravního výboru je 7.600 kč měsíčně, podle informací získaných na KÚ Libereckého kraje je odměna pro uvolněného předsedu výboru dopravy 52.317 Kč měsíčně. Společně s odvody jsou měsíční náklady na odměnu uvolněného předsedu výbo r u dopravy placené z rozpočtu Libereckého kraje  80 tisíc korun měsíčně. Tedy do konce volebního období nás tato finanční operace koalice ČSSD a KSČM bude stát 16 krát 80 tisíc korun, tedy více než milion korun pro pana předsedu dopravního výboru Ing.Titu, zvoleného na kandidátce KSČM.

Vážené kolegyně a kolegové, věřím,  že argumenty v mém emailu posoudíte před jednáním Zastupitelstva Libereckého kraje ještě jednou.

S pozdravem

Bc. Martin Půta
krajský zastupitel, předseda klubu zastupitelů SLK 

 

Text bodu 25:

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2011

 

Bod pořadu jednání:

25.

Název:

Stanovení funkce předsedy výboru dopravy jako funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje, a to od 1. 6. 2011

Důvod předložení:

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích usnesení č. 670/11/RK

Zpracoval:

Mgr. Karel Ulmann

vedoucí právního odboru

Projednal:

Rada kraje dne 17.5.2011

Výbor dopravy dne 26.5.2011

Předkládá:

Martin Sepp

náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu dopravy

K jednání přizván:

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo kraje po projednání

stanovuje

dle ust. § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění funkci předsedy Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje jako funkci, pro jejíž výkon bude člen zastupitelstva uvolněn, s účinností od 1. 6. 2011.

Důvodová zpráva

Stanovení funkce předsedy výboru dopravy jako funkce, pro kterou budou členové zastupitelstva uvolněni, a to od 1. 6. 2011

Rada kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o krajích“) připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Zastupitelstvu kraje je v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. o) zákona o krajích vyhrazeno stanovit funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne.

V souladu s těmito ustanoveními se navrhuje, aby s účinností od 1. 6. 2011 došlo ke změně ve způsobu výkonu funkce předsedy Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje tak, že současný člen zastupitelstva, který dosud vykonával funkci předsedy výboru dopravy, jako neuvolněnou funkci ji bude vykonávat jako funkci uvolněnou.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.