Informace ze 7. Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28. 8. 2012

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze 7. Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28. 8. 2012.

SLK se vyjadřuje či upozorňuje na následující:

1) Bod 73 veřejná zakázka "Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024". Tento bod předložil – navrhl do programu - zastupitel SLK Martin Půta. Návrh obsahoval zrušení  zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Důvody jsou:

a)      Neurčité zadání v rámci ZD, z toho plynoucí nemožnost exaktní provozní přípravy, nemožnost exaktní ekonomické kalkulace, konkurenční výhoda pro stávající dopravce.

b)      ZD vymezuje oblast pouze sumárními údaji, z čehož není možné zjistit skutečný potřebný počet řidičů ani nároky jejich odměňování, protože to ovlivňuje různá délka jednotlivých turnusů, časy jejich začátků a konců, provoz o sobotách a nedělích, lokalizace začátků a konců – to vše zejména ve vztahu na bezpečnost práce, možnosti naplnění FPČ a případnou nutnost jeho doplácení, možnosti aplikace dělených směn atd. – zcela zásadní vliv na kalkulaci ceny.

c)      Potřebu zajištění odstavných ploch – netušíme kdy a kde se pohybuje jaký počet autobusů. Náklady na zajištění odstavných ploch se mohou v různých místech zcela zásadně lišit, opět to zásadně ovlivňuje i kalkulaci ceny. Navíc máme na tyto plochy mít už ve fázi nabídky neodvolatelné smlouvy.

d)     Možnosti pro zajištění čerpání pohonných hmot (komplikováno navíc CNG – byť místo toho můžou být i E5 v naftě), údržby vozidel, komunikaci s dispečinkem, odvod tržeb, oběh dokladů atp. Každá varianta těchto provozních záležitostí má opět svoje náklady, které významně ovlivňují cenovou nabídku.

e)      Nepřiměřené a neodůvodnitelné personální kvalifikační předpoklady 4.9.2 ZD, které nejsou  jednoznačně definované (není jasná hranice pro vyřazení uchazečů  z VŘ).

f)       Nepřiměřený a prakticky nerealizovatelný kvalifikační předpoklad zajištění prostor pro parkování autobusů (VZ. bod č.1 neznalost oběhů autobusů a tedy nejasný počet autobusů a jejich rozmístění v rámci oblastí).

g)      Subjektivita podstatné části hodnocení nabídek – tj.21% z celkového hodnocení. V tomto rozsahu nejsou stanovena pevná kritéria, neexistuje exaktní výpočet bodového hodnocení, neexistuje faktická možnost přezkoumání rozhodnutí komise.

h)      Není zohledněno užití základních prostředků pořízených s dotacemi – např. již pořízené přístroje pro zpracování karet v rámci systému IDOL.

Bod do programu nebyl zařazen.

 

z médií více zde: http://www.denik.cz/liberecky-kraj/starostove-pro-liberecky-kraj-chteji-zrusit-miliardovy-tendr-20120828.html

 

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4126/navrh-programu-07-jednani-zastupitelstva-2012

 

2)      Bod 10: Střednědobý rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2013-2016. Klub zastupitelů tento bod nepodpořil.  Prioritu v investicích pro roky 2013-2016 by měla připravit nová krajská reprezentace po volbách 2012.

 

3)      Bod 69l: Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Silnice LK a.s. Klub zastupitelů namítal, proč zastupitelé nemají k dispozici kompletní výroční zprávu společnosti a přehledy výběrových řízení.

za klub zastupitelů SLK: Martin Půta, předseda

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.