Informace o nové možnosti voličů žádat o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů

Dne 26. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 222/2012 Sb., který m.j. novelizuje zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů.

 

Nově může volič, který ve dnech voleb (pátek 12. a sobota 13. října 2012) nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, žádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od 29. června 2012), a to:

a)      osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hod. středy 10. října 2012) nebo

b)      podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hod. pátku 5. října 2012) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče[1]) nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

 

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 1) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

 

 

Ve dnech voleb (12. a 13. října 2012) voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Tedy právo hlasovat na voličský průkaz může volič uplatnit v kterémkoliv okrsku ovšem pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Kroupová

ved. odd. přestupků a voleb

 

http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-do-zastupitelstva-kraje-2012


[1]) Podle ust.  § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.