KORID LK sníží letos náklady na polovinu

Společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „KORID“) byla v roce 2012 financována z rozpočtu Libereckého kraje na základě čtyř uzavřených smluv.

Majoritní podíl ve výši více než 60% byl realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu nákladů na provoz společnosti, vynaložených v souvislosti s přípravou, udržováním a propagací integrovaného dopravního systému IDOL.

V září 2011 uzavřel Liberecký kraj s KORID smlouvu, na základě které se KORID zavázal zařídit komplexní přípravu zadávacích řízení na uzavření Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období od 14. prosince 2014, včetně komplexní administrace řízení na výběr dopravců. Tato smlouva trvá až do okamžiku ukončení zadávacího řízení, tzn.  že činnosti na základě této smlouvy budou vykonávány i v průběhu roku 2013,  a to bez dalšího navýšení finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje.


V roce 2012 KORID, stejně tak jako v letech uplynulých, zajišťoval pro Liberecký kraj správu a přípravu jízdních řádů pro období 2012/2013, včetně zpracování podnětů k jízdním řádům autobusové i drážní dopravy, jejich posouzení, projednání a prezentaci realizovaných změn. Dále KORID na základě požadavků Libereckého kraje zajišťoval tisk a distribuci oblastních jízdních řádů pro období 2012/2013 a projekt poptávková doprava.

Celková výše finančních prostředků vynaložených Libereckým krajem na výše uvedené činnosti vykonávané společností KORID v roce 2012 činily cca 10,6 mil. Kč bez DPH. Dalšími zdroji financování KORID jsou zejména smlouvy s dopravními společnostmi jedná se především o Smlouvu o poskytování služeb v rámci IDOL a Smlouvu o zajištění kontrolní činnosti, které posílily rozpočet KORID o dalších cca 1,5 mil Kč. V součtu hospodařila společnost v roce 2012 s částkou dosahující výše 12 mil Kč.

V roce 2013 bude společnost KORID financována v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek na základě tří smluv s Libereckým krajem. KORID bude pro Liberecký kraj zajišťovat správu a přípravu jízdních řádů v roce 2013, včetně přípravy jízdních řádů na období 2013/2014. Mezi další nově zajišťované činnosti patří i zajištění organizace jednání Dopravního svazu, kde budou diskutovány otázky týkající se dopravní obslužnosti. V roce 2013 stejně jako v roce 2012 bude KORID zajišťovat kontrolu standardů kvality dle uzavřených smluv o závazku veřejné služby u autobusových i drážních dopravců a správu Integrovaného dopravního systému IDOL. Další zdroje se předpokládají do výše 0,5 mil Kč.

Pro rok 2013 budou mezi Libereckým krajem a KORID uzavřeny smlouvy za cca 5,5 mil. Kč bez DPH.

Společnost KORID bude v letošním roce hospodařit s vyrovnaným rozpočetem ve výši cca 6 mil Kč bez DPH..

Oproti roku 2012 bude v roce 2013 dosaženo úspor ve výši cca 5,1 mil. Kč bez DPH z rozpočtu Libereckého kraje, KORID tedy bude hospodařit s částkou o cca 6 mil. Kč nižší než vloni. Liberecké novinky informoval Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

(Publikováno na www.libereckenovinky.cz, autor ds, foto: arch.)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.