Liberecký kraj je aktivní také v oblasti hospodaření s energií

(tisková zpráva)
Liberecký kraj přistupuje k zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN 50001. Cílem je vytvoření systému efektivního hospodaření s energiemi v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje. Připraven bude například plán investic, který bude obsahovat konkrétní cíle a opatření v oblasti hospodaření energií a energetické účinnosti.
Projekt zavedení systematického managementu hospodaření energií pro objekty v majetku Libereckého kraje je realizován s dotační podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu EFEKT 2012. Liberecký kraj na tento projekt obdržel dotaci ve výši 171.600,- Kč,“ sdělil ekonomický náměstek hejtmana LK Marek Pieter.
Cíle managementu hospodaření energií:
  • Závazek ke snížení energetické náročnosti objektů ve vlastnictví Libereckého kraje.
  • Stanovuje si energetické cíle a cílové hodnoty, sleduje a vyhodnocuje plnění těchto cílů a cílových hodnot.
  • Podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti v objektech ve svém majetku.
Projekt zahrnuje 85 příspěvkových organizací, které spravují 220 objektů. Celkové náklady na elektrickou energii činí 66 mil. Kč/rok a zemní plyn 44 mil. Kč/rok,“ vysvětluje Pieter s tím, že se jedná o údaje platné z roku 2011.
Liberecký kraj má ve vlastnictví objekty různé velikosti, stáří a účelu využívání - školy, domovy mládeže, domovy důchodců, léčebny, muzea. Nejvyšší spotřeba energií je ve školských zařízeních - 68,1% a 16,5%  v objektech sloužících sociálním službám. Budova krajského úřadu spotřebuje 4,5% a ostatní tvoří 10,9% energií.
Na základě dokumentace zpracované firmou ENVIROS, s.r.o. Praha, schválí Liberecký kraj energetickou politiku a jmenuje odpovědné pracovníky. Z monitoringu dat o spotřebách energií budou nastaveny cíle a cílové hodnoty, budou vypracovány akční plány.
Připraveno je sledování nákladovosti služeb a stanovení odpovědnosti za spotřebu a efektivní hospodaření s energií. Efektivním využíváním energií je omezován negativní dopad na životní prostředí spolu s finanční úsporou,“ dodává Pieter.
Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.