Závěrečný účet LK za rok 2012

Celkové skutečné příjmy kraje v roce 2012 dosáhly objemu 6 856 285 tis. Kč a celkové skutečné výdaje kraje v roce 2012 dosáhly úrovně 7 022 239 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů kraje dosáhlo v roce 2012 výše -165 954 tis. Kč. Výsledné záporné saldo hospodaření kraje je kryto změnou stavu finančních prostředků na bankovních účtech kraje a finančními prostředky z částečného čerpání úvěrových zdrojů na „program“ revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje.

Rozpočtově (v tis. Kč):

Ukazatel

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

skutečnost

plnění

Daňové příjmy

2 076 000

2 082 464

2 194 817

105,40%

Nedaňové příjmy

166 991

330 072

353 309

107,04%

Kapitálové příjmy

0

19 541

19 548

100,04%

Přijaté transfery

84 887

4 289 139

4 288 611

99,99%

Příjmy celkem po konsolidaci

2 327 878

6 721 217

6 856 285

102,01%

Běžné výdaje

2 136 130

6 774 705

6 358 365

93,85%

Kapitálové výdaje

144 873

1 313 386

663 874

50,55%

Výdaje celkem po konsolidaci

2 281 003

8 088 091

7 022 239

86,82%

Saldo příjmů a výdajů

46 875

-1 366 875

-165 954

x

Účetně:

HV2012 = disponibilní zdroje k 31.12.2012 ( 1 085 518 850,89) – kapitola 923 (852 995 829,1) = 232 484 540,39

Kompletní Zpráva je ke stažení ve formátu DOC.

Marek Pieter, náměstek hejtmana
pro řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.