Opravy silnic v Libereckém kraji

Sděluji tři zajímavé zprávy. První je pro starosty a obyvatele Libereckého kraje. Nebude příliš optimistická. Ta druhá je o poznání pozitivnější a třetí – to je radostné a realistické sdělení panu prezidentovi České republiky, který navštíví v červnu náš kraj.

Stát krajům, po jejich vzniku, předal do užívání a správy silnice II. a III. třídy. Byly ve špatném stavu a nejsou v lepším ani nyní po 13- ti letech, kdy je vlastní kraj. Stát jaksi opomněl na jejich opravy a nutné rekonstrukce krajům přidat finance. Finanční prostředky, které kraj získá od státu se sdílených daní stačí, co se týká dopravy, pouze na zajištění dopravní obslužnosti občanů, zajištění zimní a letní údržby a realizaci minimálních oprav komunikací.

Odbor dopravy spotřebuje z krajského rozpočtu 45 % a při velkých spoluúčastech kraje na akce dotované EU (povodně 2010 a přívalové deště 2013 atd) jsou to minimální prostředky. Mám takový nepříjemný pocit, že mí kolegové z Rady se na mne při tvorbě rozpočtu vždy hněvají. Oni ve svých odborech pracují také s napjatými rozpočty, ale o řád nižšími a výše financí na dopravu je rozčiluje. Naštěstí to jsou řidiči, znají stav našich krajských silniček a nakonec tu potřebu odboru dopravy vždy s radostí uznají.

Je všeobecně známo, že stát (Ministerstvo dopravy - MD) má alokovány velké finanční prostředky na opravy silnic. Minulé vedení MD přislíbilo krajům z Operačního programu dopravy přidělení krajům na opravy komunikací 10 – 13 miliard Kč, pro Liberecký kraj byl příslib cca 700 mil. Kč což by stačilo na nejnutnější celoplošné opravy. Na základě tohoto vážného příslibu máme vyprojektováno a připraveno k realizaci 116 úseků krajských silnic, které jsou v havarijním stavu. Současné nové vedení MD však směřuje finance do oprav silnic patřícím státu a do železniční dopravy. Nezbývá nám než si nějaký čas počkat a nebude to zřejmě dlouho trvat. Při známé a časté rotaci na MD přijde třeba v brzké době do vedení další ministr, který bude mít pro nás příznivější priority. V této situaci je pozitivní to, že jsme nyní připraveni k okamžité realizaci vybraných oprav.

Celoplošné opravy komunikací, opravy propustků, opravy zdí a opravy mostů, které byly zasaženy povodní 2010 a přívalovými dešti 2013 se v současné době realizují z dotačních programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, z Regionálního operačního programu s finanční spoluúčasti kraje. Všechny tyto povodňové akce by měly být ukončeny v r.2015.

V červnu do Libereckého kraje přijede na návštěvu prezident České republiky. On, vrchní velitel ozbrojených sil České republiky s radostí přivítá naše sdělení. Díky chování státu ke krajským silnicím my v Libereckém kraji naše silnice udržujeme s maximálním úsilím ve stavu odpovídajícímu finančním prostředkům, které máme. Jsou v tak špatném stavu, že agresoři, okupanti či jiní nepřátelé naši země se s těžkou vojenskou technikou (tanky, obrněné vozy, v některých úsecích i gazíky) po silnicích Libereckého kraje do naši zlaté matičky Prahy nedostanou - my Prahu nedáme.

Vladimír Mastník, radní pro dopravu

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.