Liberecký kraj dokončil odstraňování většiny škod po povodních v roce 2013

Zdárně byly v nedávných dnech dokončeny opravy většiny lokalit v Libereckém kraji, které byly zasaženy a poškozeny povodní v červnu roku 2013.

Připomeňme, že začátkem měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje bleskové povodně. Ačkoli tentokrát naštěstí nedosáhly intenzity povodní z roku 2010, tak i přesto byla poškozena řada pozemních komunikací a dalších zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje. V převážné míře byly v minulém roce přívalovými dešti poškozeny bodové lokality, zejména propustky a nábřežní opěrné zdi u krajských silnic II. a III. třídy.

Ihned po opadnutí vysokých hladin řek zaměstnanci Krajské správy silnic Libereckého kraje zmapovali škody na majetku Libereckého kraje. Celkem bylo zjištěno 86 poškozených lokalit v prvotní odhadované hodnotě přibližně 160 000 000 Kč s DPH.

„Na základě zpracovaného seznamu škod požádal Liberecký kraj o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na odstranění škod po povodni z roku 2013. Ta byla v druhé polovině roku 2013 kraji poskytnuta ve výši 154 540 000 Kč s DPH za podmínky doložení vlastního 15 % podílu spolufinancování,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že ihned po obdržení dotace zahájil Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic LK několik výběrových řízení na zpracování projektových dokumentací, které se podařilo v relativně krátkém čase dokončit.

Následně na přelomu roku 2013/2014 bylo úspěšně vy soutěženo 75 staveb oddělením veřejných zakázek na Libereckém kraji. Předpokládaná hodnota všech 75 veřejných zakázek činila 233 992 775 Kč s DPH.

„Optimální zadávací dokumentací a transparentním výběrovým řízením cena klesla na 167 291 056 Kč s DPH. To znamená pokles ceny na stavebních nákladech o 29 procent. Na tomto místě je třeba poděkovat všem administrátorům veřejných zakázek a ostatním zúčastněným zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci v mnohdy až v rekordním čase,“ zdůraznil náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter, a také resortu zdravotnictví.

Začátkem prosince 2014 může Liberecký kraj hlásit dokončení většiny staveb z dotace SFDI. Na některé se v průběhu roku 2014 podařilo uplatnit financování z Fondu solidarity Evropské unie. (FSEU).

„Díky úspěšným žádostem u FSEU by měl Liberecký kraj obdržet částku přibližně ve výši 18 500 000 Kč s DPH a dále podal žádost do posledního kola FSEU na akci za cca 5 miliónů korun,“ informoval náměstek hejtmana s tím, že peníze by kraj použil na rekonstrukci silnice III/27251 Chrastava - havárie opěrné zdi, a silnice III/27240 Druzcov – havárie propustku.

Již v současné době lze podle něj konstatovat, že Liberecký kraj díky úspěšným podaným žádostem na FSEU a díky uplatnění pojistky ušetřil cca 20 miliónů Kč na vlastní 15 ti % podíl, z původně alokované částky 25,9 mil. Kč na podíl kraje. V případě, že Liberecký kraj uspěje i se žádostmi do 4. kola FSEU, získá celkem 25 mil. Kč.

Celkem se v letošním roce podařilo podle ředitele KSS LK Jana Růžičky dokončit 71 stavebních akcí poškozených při povodni 2013. I přes nízkou nabídkovou cenu se díky supervizorům akce a technickým dozorům investora podařilo důsledně kontrolovat kvalitu díla přesně podle projektové dokumentace. Na základě důkladného dohledu vznikly na těchto stavbách další úspory v hodnotě cca 9 000 000 Kč s DPH.

„Již při výběrových řízení jsme věděli, že nás nečeká lehký úkol. Zejména z pohledu vedení objízdných tras, kde bylo složité zkoordinovat nejen 71 povodňových stavebních akcí, ale i řady dalších, zdůrazňuji v jedné stavební sezóně tak, aby nedošlo k úplným uzavírkám některých části území v Libereckém kraji. Děkuji jménem Libereckého kraje zejména všem obyvatelům a řidičům, kterých se tato nutná dopravní opatření dotkla, za velkou trpělivost v letošní hektické stavební sezóně na všech krajských stavbách,“ připomněl Vladimír Mastník.

Na základě uspořených finančních prostředků a z důvodu nedokončení tří stavebních akcí bude resort dopravy Libereckého kraje žádat SFDI o převod zbývajících finančních prostředků do roku 2015.

„Na základě dokončených staveb a zbylých odhadů KSS LK a resortu dopravy je reálné, že Liberecký kraj bude žádat SFDI o převod finančních prostředků ve výši pohybující se okolo 11, 5 milionů Kč s DPH. Již v současné době se uskutečňuje výběr dalších stavebních dopravních akcí, které by v případě úspěšného převodu finančních prostředků bylo možné zrealizovat hned v nastávajícím v roce 2015,“ uzavřel Marek Pieter.

Kompletní přehled stavebních akcí najdete v příloze.

viz také zde http://hsmap1.kraj-lbc.cz/app/povodne/.

Všechny akce jsou lokalizované na mapě a po použití tlačítka „i“ jsou zde publikované některé informace z přehledové tabulky akcí a to včetně vybraných fotografií před a po stavebním zásahu.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588
Zveřejněno na webu: www.kraj-lbc.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.