Aktuální stav resortu zdravotnictví

Po prověření aktuálního stavu resortu zdravotnictví předkládám informaci o nejdůležitějších zjištěních a prioritách k okamžitému řešení:

Pozn.: tento materiál byl předložen všem zastupitelům na Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 27. 1. 2015.

Na základě pověření k řízení resortu zdravotnictví (schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25. 11. 2014) překládám aktuální bodovou zprávu o stavu a zjištění u jednotlivých projektů, přijatých opatření a rizik v resortu zdravotnictví. Na úvod musím konstatovat dobré personální složení odboru, kdy při jeho vhodném řízení a spolupráci lze v oblasti zdravotnictví vykonat mnoho prospěšných projektů, které mohou zlepšit jednak zdraví občanů, ale i ekonomiku jednotlivých zařízení.

Případné bližší informace rád poskytnu.

Projekty:

 1. Krajský standardizovaný projekt ZZSLK

Liberecký kraj předložil v červnu 2011 do výzvy č. 11 Integrovaného operačního programu. Analýza pro Libereckou záchrannou službu poukázala mimo jiné na fakt, že pokud má být vybudováno nové operační řízení, jsou současné prostory sídla operačního střediska záchranky nevhodné. Aby mohla být připravována žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, byla řešena otázka hledání jiné vhodné lokality. Prostory pro vybudování operačního střediska byly Libereckým krajem získány v areálu Krajské nemocnice Liberec – budova v Klášterní ulici 852/7.

Projekt se tak skládá ze dvou hlavních částí, které na sebe navazují. A to stavební část (úpravy sídla operačního řízení ZZS LK) a dodávka potřebné technologie k modernizaci výjezdových vozidel, systémů pro příjem tísňového volání a dalšího technologického vybavení. Bohužel projekt má zpoždění a např. již u 5 krajů byly podepsány smlouvy s dodavateli.

V dubnu 2013 byla mezi resortem zdravotnictví a ZZSLK diskutována otázka možného přesunu operačního střediska do jiné lokality, avšak vzhledem k vysokým rizikům a nákladům rada kraje rozhodla o ponechání současného umístění. Bohužel k této etapě vznikl mediálně známý případ kdy Tomáš Asbolon (bývalý sponzor hnutí Změna pro Liberec viz. tisková zpráva hnutí k dispozici zde http://www.zmenaproliberec.cz/tiskove-zpravy/zmena-vraci-podnikateli-podezrelemu-z-korupcniho-jednani-sponzorsky-dar.php) byl u libereckého soudu potrestán za to, že chtěl uplatit někdejšího ředitele ZZS LK Stanislava Mackovíka (KSČM). Rozsudek zněl: Trest odnětí svobody na 18 měsíců s odkladem na 30 měsíců a peněžitý trest ve výši 400 000 korun

Závěr: Špatné rozhodnutí o změně stavební části projektu a to řešení pouze jednoho patra, kde je umístěn dispečink. Není tak řešen celkový technický stav nemovitosti, do které má být přemístěn dispečink. Není řešeno zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky ZZSLK ani provozní úspora (přemístění THP pracovníků ZZSLK, následné opuštění jedné z nemovitostí, uvolnění nájemních prostor v Jablonecké ulici). V technologické části byla dlouho připravovaná zadávací dokumentace, která nezajistila výběr ve výběrovém řízení (3. 7. 2014 - 30. 9. 2014 – nepřišla žádná nabídka). Pokud v opakovaném výběrovém řízení nepřijde žádná nabídka, tak je ohrožen celý projekt včetně navazujících projektů, především na vybavení vozového parku ZZSLK.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Zadávací dokumentace na technologickou část byla řešena, dopracována a projednána s vedením ZZSLK spolu s oddělením veřejných zakázek a její zadání bylo schváleno na zasedání rady dne 15. 12. 2014. (Rada kraje rozhodla o zahájení nadlimitního zadávacího řízení s názvem „Komplexní dodávka a servis technologie Krajského standardizovaného projektu ZZS LK“. Lhůta pro otevírání obálek je stanovena do 11. 2. 2015 do 10:00 hod.)

 • Objednání zadání vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na dokončení rekonstrukce objektu v Klášterní ulici 852/7.

 • Požádáno o prodloužení termínu realizace s kladným výsledkem. Dne 19. 12. 2014 poskytovatel dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) schválil Libereckému kraji žádost o prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2015.

 • Vzhledem k výše zmíněným informacím je potřeba, aby smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána cca do konce měsíce dubna 2015.

 1. Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví

Předmětem je vybudování informačního systému pro zpřístupnění zdravotnické dokumentace pro zapojená zdravotnická zařízení na území Libereckého kraje, dodávka klinické části nemocničního informačního systému pro specializovaná centra zdravotní péče v Krajské nemocnici Liberec, a.s., vybudování úložiště zdravotnické dokumentace, vybudování bezpečné infrastruktury, dodávka nezbytné hardware infrastruktury a licencí a dále služby záruky, maintenance, podpory a údržby k dodanému řešení po dobu min. 5 let.

Zapojená zdravotnická zařízení jsou:

 • Krajská nemocnice Liberec, a.s. - pracoviště Liberec

 • Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pracoviště Turnov (dříve Panochova nemocnice Turnov)

 • Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, p.o.

 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

 • Nemocnice Frýdlant, s.r.o.

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

 • Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p.o.

 • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Závěr: Špatná komunikace s vedením zdravotnických zařízení a koordinace požadavků při přípravě projektu. Fakticky byla žádost o poskytnutí dotace schválena v dubnu 2014. Následně však bylo zjištěno, že zapojené zdravotnické subjekty nesouhlasí s navrženým řešením, které bylo odevzdáno. Musela být tedy přepracována studie proveditelnosti a 9. 5. 2014 jsme zažádali o přehodnocení projektu, prodloužení projektu a opětovné schválení žádosti o dotaci. Ke schválení ze strany řídícího orgánu došlo 21. 7. 2014. Došlo tak ke skutečnému zpoždění projektu o 4 měsíce. Pokud v opakovaném výběrovém řízení nepřijde žádná nabídka, tak je ohrožen celý projekt včetně navazujících projektů, především na vybavení vozového parku ZZSLK.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Zadávací dokumentace byla řešena, dopracována a její zadání bylo schváleno na zasedání rady LK dne 15. 12. 2014. (Rada kraje rozhodla o zahájení nadlimitního zadávacího řízení s názvem „Rozvoj eHealth a služeb TCK“. Lhůta pro otevírání obálek je stanovena do 11. 2. 2015 do 10:00 hod.)

 • Požádáno o prodloužení termínu realizace s kladným výsledkem. Poskytovatel dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) schválil Libereckému kraji žádost o prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2015.

 • Vzhledem k výše zmíněným informacím je potřeba, aby smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána cca do konce měsíce března 2015.

Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu

Zastupitelstvo LK vzalo dne 27. 8. 2013 usnesením č. 307/ZK/2013 na vědomí informaci o materiálu nazvaném „Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby pro období 2013+“. Na základě základních tezí vznikl dokument s názvem: Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014 - 2020.

Cílem dokumentu je popsat současný stav a navrhnout systém řízení lůžkové (akutní, následné, dlouhodobé) péče v Libereckém kraji v návaznosti na přednemocniční neodkladnou péči (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje) a vybrané specializované obory zdravotních služeb.

Závěr: Přestože byl dokument představen jako finální, tak nevystihuje všechny problémy a nenavrhuje jejich řešení ve zdravotnických zařízeních. V dokumentu je například absence v návrhové části 3.1. Modernizace Nemocnice s poliklinikou v České Lípě - v oblasti je pouze zanesena Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s., není zde například řešena problematika pravidelné obnovy vozového parku ZZSLK nebo zde schází opatření k např. optimalizaci nákupu zdravotního materiálu, léků či medicinálních plynů. V dokumentu se vyskytují i méně podstatné nepřesnosti (absence součtů u souhrnných položek tabulky, neodpovídá součet v textové části a tabulkové části nebo schází u opatření 3.2.1. gestor, termín a finance). Dokument je určitě materiálem, z kterého se dá čerpat, a po dalších úpravách může naplnit svůj cíl.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Kontrola a připomínkování dokumentu – 15 připomínek vyřešeno do aktualizovaného znění dokumentu.

 • Vyžádáno doplnění dokumentu v oblasti Modernizace nemocnice v České Lípě – včetně úpravy SWOT analýzy (doplnění do slabých stránek a hlavních problémů např. podinvestovanost v oblasti budov a technologického zázemí).

 • Prezentování dokumentu na jednání tripartity Libereckého kraje dne 12. 1. 2015.

Investice ve zdravotnictví

 1. Projektový záměr modernizace KNL

Dne 3. června 2014 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 163/14/ZK záměr rozvoje Krajské nemocnice Liberec, a.s. ve stávajícím areálu za podmínky rozpracování variantních řešení a za podmínky zpracování ekonomického posouzení a porovnání variant a vyjádření návratnosti investice. Krajská nemocnice Liberec a.s. formálně vznikla před patnácti lety v objektech tehdejší okresní nemocnice. Všechna nová oddělení, specializovaná centra, byla umístěná do stávajících objektů obvykle za cenu přestaveb, přístaveb, byly omezeny ostatní obory. V KNL bylo dosaženo limitů tohoto typu rozvoje nemocnice. Bez uskutečnění projektu „Modernizace a vytvoření nových prostorových možností pro KNL“ není možné držet krok se soudobou medicínou. Varující skutečností je to, že chybí prostory pro umístění nových technologií, na kterých je nemocnice závislá. Současně je třeba provést optimalizaci a zefektivnění procesů tak, aby byla zaručena dobrá provázanost s činnostmi dalších nemocnic v Libereckém kraji.

Závěr: Záměr určitě zasluhuje větší iniciativu Libereckého kraje při jednáních. Na řídícím výboru Modernizace KNL scházelo stanovisko, podle kterého směru pokračovat v přípravě v projektu. V současné době se dokončuje generel, který definuje budoucí potřeby areálu. Při výběru projektanta je zatím upřednostňována varianta – soutěž o návrh s navazujícím JŘBÚ na projekční práce (cena je zastropována limitem). Dokument řeší cílové prostorové uspořádání areálu a naznačení etapizace, prostorové a dopravní vazby na okolí atd.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Změna zástupce v řídícím výboru projektu za Liberecký kraj - (Rada kraje na svém zasedání 13. 1. 2015 jmenovala náměstka hejtmana Marka Pietera: a) do řídícího výboru projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“, b) do pracovní skupiny pro administraci projektu v rámci řídícího výboru projektu "Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“,)

 • Příprava jednání o možnosti postupné realizace s finanční spoluúčastí vlastníků KNL

 1. Nemocnice s poliklinikou v České Lípě

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je významné zdravotnické zařízení a poskytuje lůžkovou ambulantní péči. Nemocnice, která se od 1. 7. 2007 transformovala na akciovou společnost má 429 akutních lůžek a 122 lůžek následné péče. Slouží nejen pro obyvatele okresu Česká Lípa (cca 105 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro oblast Varnsdorfu a Rumburku. Vzhledem k blízkosti hojně navštěvovaných rekreačních oblastí v okolí České Lípy poskytuje základní ambulantní i hospitalizační péči zvýšenému počtu tuzemských i zahraničních rekreantů. Technický stav areálu nemocnice je podinvestovaný a je nutné ho řešit.

Závěr: Neřešený stav zdroje tepla, chladu a rozvodů, které mají za příčinu vysoké náklady na elektrickou energii, teplo a opravy a udržování nebylo nijak řešeno. V současné době se vedou soudní spory s dodavatelem Mandant s.r.o. – nepravomocně bylo zatím rozhodnuto v případě roku 2009 a 2010 ve prospěch nemocnice. V současné době jsme již v ohrožení termínu možné přípravy a realizace projektu.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Zadání Analýzy využitelnosti EPC, která bude obsahovat: nutné technické podklady pro zadání, zhodnocení stavu zdrojů, rozvodů a technologie vytápění dle podkladů v zaměření se hlavně na vytápění, ohřev TUV, měření a regulace, stavební části objektů; návrhy možných úsporných opatření s jednoduchým popisem, energetickou úsporou odhadem investic a prostou dobou návratnosti; technické a ekonomické zhodnocení

 • Zajištění prvního návrhu možnosti EPC projektu (ČEZ) na výstavbu kogenerační jednotky s návrhem kompletní rekonstrukce zdroje tepla pro areál nemocnice; úpravy na systém regulace a distribuce topné a teplé vody vč. rekonstrukce výměníkových stanic

 1. Modernizace výjezdních stanovišť Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Významnou složkou krajského zdravotnictví je Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, zřízená dle zákona o zdravotnické záchranné službě Libereckým krajem.

ZZSLK se v současné době potýká s nevhodnými prostorovými a technickými podmínkami mnoha výjezdových základen a s nevhodnými prostorovými podmínkami pro sídlo ZZSLK.

Závěr: Mezi první projekty je nutné dořešení technického stavu objektu v Klášterní ulici (viz. výše), opuštění nevyhovujících prostor v areálu nemocnice v České Lípě, rekonstrukce a majetkové vypořádání stanoviště v Rokytnici nad Jizerou. Následně řešit vytvoření plnohodnotného stanoviště na letišti v Liberci.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Projednáno s ředitelem postupné řešení technického stavu

 • Domluva s ředitelem Nemocnice s poliklinikou v České Lípě o opuštění stávajícího areálu a přemístění do bývalého autoprovozu

 • Zadání projektové dokumentace pro stavební úpravy prostor bývalé autodopravy v areálu nemocnice

 • Řešení majetkového rozdělení pozemku v Rokytnici nad Jizerou a příprava následného převodu z domova důchodců na ZZSLK – zadání geometrického plánu

 • Získání souhlasného stanoviska ohledně možnosti odpojení požární vody a jednání ohledně dalšího postupu nového připojení vody do objektu.

Zlepšení poskytování služeb ve zdravotnictví a snížení ekonomické náročnosti v resortu zdravotnictví:

 1. Zřízení služby koronera

Koroner je v mnoha zemích státní úředník, jehož hlavní zodpovědností je vyšetřovat úmrtí a vydávat úmrtní listy v nejednoznačných případech. Koronerův verdikt může posloužit jako velmi pádný důkaz v civilním procesu a při uplatňování pojistných nároků.

V České republice umožnily vznik instituce koronera nové zákony z roku 2011 – Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. a Zákon o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., které upravují praxi prohlídky zemřelých mimo zdravotnické zařízení.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Jednání s vedením ZZSLK a ředitelem pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ohledně návrhu zřízení, zajištění pokrytí a financování

 • Jednání s ředitelem Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a s náměstkem ředitele KŘ pro službu kriminální policie a vyšetřování o vzájemném informování a zřízení služby koronera

 1. Rozšíření pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření doby poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje v období od 1. 4. - 31. 12. 2015. Rozšířením doby je: sobota, neděle a svátky od 18:00 hod. do 6:00 hod. následujícího dne. Pohotovostní službou v oboru zubní lékařství se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele v oboru zubní lékařství.

Liberecký kraj odpovídá za organizaci a zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství dle ustanovení § 110 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Příprava zadávací dokumentace, předložení a schválení na zasedání Rady Libereckého kraje dne 13. 1. 2015

 1. Optimalizace nákupů a skladových zásob zařízení včetně příspěvkových organizací v resortu sociálních věcí

Možnost úspory nákladů za léky, zdravotní materiál, medicinální plyny jak pro organizace, tak pro samotné klienty. Využití např. nákupu přes zdravotnické zařízení za výhodnějších cen.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Sběr cen léků, zdravotnického materiálu a medicinálních plynů v jednotlivých zařízeních (20% položek, které tvoří nejvyšší obrat)

 1. Zlepšení spolupráce, případný vstup města Česká Lípa do spravování a řízení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě

Možnost řešení budoucnosti areálu s ohledem na dopad pro občany města Česká Lípa. Možnost koordinace řešení společných věcí jako v nemocnici v Turnově nebo v KNL.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Vyhotovení znaleckého posudku pro možný vstup (navýšení základního jmění), nebo odkupu části akcií městem Česká Lípa

 • Nabídka městu Česká Lípa na odkoupení zbytného majetku (park, ubytovna)

 1. Odpisový plán ZZSLK

V současné době není řešena pravidelná obnova vozového parku. Odepisuje se 10 let (se zůstatkovou hodnotou 15% pořizovací ceny). Nereálné s ohledem na vytíženost a životnost vozidel.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Na zasedání rady Libereckého kraje dne 15. 12. 2014 byl připraven, předložen a schválen bod „Změna závazných ukazatelů rozpočtu ZZSLK na rok 2015“ – rozčlenění celkového provozního příspěvku na provozní příspěvek a odpisy movitého majetku svěřeného ZZSLK (z důvodu snížení daňového základu).

 1. Snížení finančního zatížení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. dofinancovala projekt „Snížení energetické náročnosti NsP Česká Lípa“ z vnitřních zdrojů, a to částkou cca 15 mil. Kč nad plánovaný rámec. Tento neplánovaný náklad vede k tomu, že by opětovně došlo ke zhoršení platební morálky a tím i k prodloužení splatnosti faktur a tím zhoršení finanční stránky společnosti. Aktuálně se během roku 2014 podařilo zkrátit splatnost faktur ze 130 na 110 dní, což je důležité pro zlepšení pozice společnosti v hospodářském styku a k jednání o výhodnějších smlouvách v oblasti dodávek. Hospodaření nemocnice dále komplikuje i doposud nevydaná úhradová vyhláška, neboť není možné zodpovědně připravit finanční plán společnosti pro rok 2015, který by výše uvedená rizika eliminoval.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Zajištění finančních prostředků 15 mil. Kč pro půjčku nemocnici v režimu kontokorent a tím nemocnice ušetří cca 371 tis. Kč (schváleno Zastupitelstvem LK 27. 1. 2015)

 1. Poskytnutí příspěvku pro Nemocnici s poliklinikou v České Lípě

Nemocnice několikrát žádala o příspěvek na zakoupení nového rentgenu. Tento požadavek nebyl vznesen resortem při řešení první etapy rozdělení hospodářského výsledku Libereckého kraje za rok 2013. Následně byl předložen materiál, že resort nemá žádné finanční zdroje.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Vyhledání volných finančních prostředků v resortu zdravotnictví a předložení návrhu na zasedání zastupitelstva 16. 12. 2014 na poskytnutí částky 1.830.000 Kč na projekt „Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP ČL“.

 1. Vyřazení nepotřebného movitého majetku ZZSLK

Souhlas s prodejem a s vyřazením nepotřebného movitého majetku předaného Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci k hospodaření. Vzhledem ke stáří uvedených vozidel a jejich technickému stavu není předpoklad jejich možného prodeje reálný. Proto, aby byly automobily i v této situaci nějak užitečné, bylo projednáno s vedením Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Krajským ředitelstvím v Liberci, že po vyřazení vozidel z evidence ZZS LK budou uvedená vozidla předána HZS LK a použitá pro nácvik řešení havárií v rámci cvičení HZS.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Příprava materiálu a jeho projednání a schválení v radě Libereckého kraje dne 15. 12. 2014

 1. Vyrovnání platů ve zdravotnictví

V současné době je problémem nekoordinovaný přístup ke mzdové politice mezi jednotlivými zařízeními v Libereckém kraji. Dochází tak k roztáčení nákladové spirály u vybraných zařízení. Za podstatné považuji společný postup v této oblasti mezi jednotlivými zařízeními bez ohledu na jejich vlastnictví. V současné době nemáme propočet dopadu nové úhradové vyhlášky ve všech zařízeních, můžeme už ale konstatovat, že např. Léčebna respiračních nemocí ve Cvikově dokáže pokrýt rozdíl navýšení mezd právě z úhradové vyhlášky na rok 2015.

Provedená opatření za období 25. 11. 2014 - 27. 1. 2015:

 • Zadání vyhodnocení dopadu úhradové vyhlášky 2015 na zdravotní služby v jednotlivých zařízeních a vyčíslení nákladů na pokrytí navýšení

 • Vyčíslení nákladů na navýšení mezd v jednotlivých zařízeních

Vypracoval: Marek Pieter
27. 1. 2015

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.