Jak jsme splnili náš volební program z roku 2012

Před čtyřmi lety jsme do krajských voleb vstupovali s tímto volebním programem. Děkujeme, že jsme získali příležitost jej naplnit skutky. Do jaké míry se nám to podařilo, můžete vidět všude kolem sebe. Celkem 117 bodů ze 127 (92%) jsme dokázali zcela (71%), nebo alespoň z části (21%) splnit.

Uvádíme zde kompletní text volebního programu z roku 2012. Barevně jsou vyznačeny sliby, které se nám podařilo dodržet zcela, částečně a poctivě i oněch zbývajících 8%, které se v končícím volebním období prosadit nepovedlo. Pro lepší orientaci si můžete body programu vyfiltrovat pomocí barevných tlačítek.

Porovnejte si do jaké míry splnily své volební sliby ostatní subjekty, které kandidují v letošních volbách a rozhodněte, komu dát svou důvěru.
Slibovat je snadné, zvláště pak dávat sliby, které zní hezky, ale nejsou realistické.
Náš aktuální volební program vychází z podrobné znalosti kraje a jeho potřeb a odráží skutečnou roli a kompetence krajského zastupitelstva.

Marek Pieter, náměstek hejtmana

Volební program politického hnutí
Starostové pro Liberecký kraj z roku 2012

Legenda / filtr:

CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ

Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele, důležité v mnoha ohledech:

 • Liberecký kraj rozhoduje o fungování, kvalitě a nakládání s finančními prostředky vybranými z našich daní na fungování veřejné mimoměstské hromadné dopravy (vlak a bus).
 • Prostředky Libereckého kraje směřují do nemocnic, středních a speciálních škol, domovů důchodců, hospicové péče a dětských domovů.
 • Liberecký kraj zodpovídá za stav a údržbu silnic II a III třídy.
 • Muzea i regionální knihovny fungují za účasti Libereckého kraje.
 • Liberecký kraj zabezpečuje zdravotnickou záchrannou službu, hasiče a ostatní složky IZS.

Hospodaření a rozvoj kraje

Rozvoj kraje lze definovat jako všestranný a územně i složkově vyvážený k udržení dlouhodobého komplexního racionálního rozvoje (nejen rozvoj průmyslových zón, ale také revitalizace brownfieldů, obnova a stabilizace venkova, přirozené a tradiční zemědělství, rozumné a přírodě šetrné produkční lesnictví, rozvoj ČR a služeb atd.).

 • Efektivní kraj (méně nákladný krajský úřad /dále KÚ/).
 • Kvalifikovaný kraj (Ať KÚ zajistí, co může – omezení externích služeb).
 • Zodpovědný kraj (odůvodněné výdaje, veřejné zakázky spravované odbornými pracovníky na KÚ).
 • Minimalizování vlivu lobbistů a politických stran – ukončit „porcování medvěda“ a přesunout finanční prostředky do stávajících grantových oblastí s jasnými pravidly, minimalizace grantových programů, podpora akcí regionálního významu.
 • Hledání rezerv – porovnávání s ostatními kraji v jednotlivých položkách rozpočtu.
 • Udržení ratingu Libereckého kraje (dále LK) – na úrovni Aa1, stabilní rozpočet a zvladatelná dluhová služba.
 • Maximální využití strukturálních fondů EU a dalších dotačních příležitostí – využití vlastních prostředků kraje ke spolufinancování projektů.
 • Připravit nástup finanční správy kraje z vlastních zdrojů – po ukončení evropské dotační politiky.
 • Vyrovnaný, stabilní rozpočet kraje podporující ekonomický rozvoj v regionu.
 • Důsledné posouzení nutnosti a účelnosti výdajů a investic a jejich následná kontrola.
 • Motivace zaměstnanců na všech úrovních KÚ k úsporným opatřením (odměna % z prokazatelné úspory), zabránit rozpuštění rozpočtových prostředků na konci roku za každou cenu z důvodu udržení hladiny výdajů. Tvorba rozpočtu podle zdůvodněných potřeb, nikoli podle loňského plnění.
 • Řízení naplnění strategie rozvoje LK – řízení rozpočtem a identifikací prioritních akcí.
 • Upřednostnit investice, které mají možnost získat podporu i z jiných zdrojů a mají dopad na snížení výdajů LK (např. zateplení objektů).
 • Zodpovědnost společností s majetkovým podílem LK – pravidelné zprávy s ekonomickým vyhodnocením, prověření jejich účelnosti „Silnice LK“, „Korid“ …
 • Prověřit účelnost majetku Libereckého kraje – určení zbytného majetku.
 • Zavedení systémového řízení procesů (ISO, CAF…).
 • Přebytky z hospodaření použít na předem definované prioritní akce, případně převést do investičního/ rezervního fondu.
 • Konzervativní zhodnocování volných finančních prostředků.
 • Dodržování zákona o odměňování uvolněných radních ve společnostech s majetkovou účastí LK. S tím souvisí i průhledné obsazování do funkcí orgánů takových společností.
 • Zrušíme „trafiku“ – uvolněný předseda dopravního výboru s platem cca 50 tis. Kč/měsíčně (hrubého).
 • Konec nadstandardních služeb pro radní LK (úhrada bytů, soukromé hovory atd.).
 • Rozvoj přeshraniční spolupráce se sousedními regiony jako základní předpoklad rozvoje kraje – aktivní zapojení kraje do fungování Euroregionu Nisa.

Transparentní kraj a spolupráce s obcemi

Transparentní kraj a spolupráce s obcemi zahrnuje průhledné a odpovědné rozhodování, otevřené veřejné zakázky se zveřejňováním zadávacích podmínek a smluv, jasná a transparentní pravidla grantové politiky a přímou spolupráci s obcemi.

 • Každá koruna musí být investována smysluplně. Důsledně budeme uplatňovat tzv. multiplikační efekt investic (každá investice musí předně splňovat podmínku, že přinese pracovní místa nebo dá lidem důvod v kraji žít. Nejlépe pokud splní obojí).
 • Zcela průhledná role kraje v rozdělování evropských dotací – nastavení jasného systému výběru projektů v souladu s pravidly EU: hodnocení projektů na základě předem stanovených kritérií (naplňování strategických dokumentů kraje), využívání externích expertů, zveřejňování a zdůvodňování hodnocení, nezávislá kontrola projektů.
 • LK a jeho společnosti musí být především servisem pro všechny občany (vstřícný, štíhlý, fungující). Po nastavení priorit kraje provést procesní a personální audit a nastavení manažerského motivačního systému pro vedení společností.
 • V rámci veřejných zakázek je třeba zavést průhledné zadávání a vyhodnocení – fungující ověřený systém, zveřejňování zadání na internetu. Rozhodujícím kriteriem je cena. Při výběrových řízeních chceme zamezit kartelovým dohodám uchazečů – zhotovitelů.
 • Dlouhodobý plán investičních akcí kraje – hledat dotace na to, co kraj potřebuje, ne stavět podle toho, na co jsou vypsány dotace.
 • Kontrola a uplatňování reklamací – kontrola smluv, zvážit výhodnost a případně zrušit nevýhodné smlouvy pro kraj. Investiční akce – před koncem záruční doby vždy vyhodnotit kvalitu provedené práce, vyžadovat osobní odpovědnost každého pracovníka úřadu za plněné úkoly.
 • K nákupu využívat elektronická tržiště – u komodit, kde je to možné (elektřina, plyn, telekomunikace, kancelářské potřeby atd.) i pro organizace napojené na rozpočet kraje.
 • Co není tajné, musí být veřejné – výběrová řízení, zastupitelstva, smlouvy, nezkrácené záznamy z jednání zastupitelstva vysílané prostřednictvím internetu, podklady k jednání zastupitelstva kompletně předem zveřejňovat.
 • Zapojení mládeže v rámci škol do aktivit, v nichž mohou pomoci přemýšlet o budoucnosti kraje.
 • Do rozhodovacích procesů mohou občané zasahovat tak, že formou ankety vyjádří svůj názor.
 • Komunikace a předávání informací LK a obcemi – více zapojit obce, které tvoří Liberecký kraj, řešit problémy s občany vždy na místě, kde se dějí. Fungování obce jako celku zastřešeného starostou umíme, chceme přenést i na fungování kraje.
 • Větší odpovědnost kraje srovnatelná s odpovědností starostů v obcích – možnost ovlivnit dění v kraji formou diskuzí zástupců kraje a zástupů obcí jak na úrovni vedení, tak po linii odborníků.
 • Vytvoření zásobníku (registr, seznam) oprav a investic a údržby nemovitého majetku – jasné určení nákladů na opravu komunikace a stanovení priorit podle odborného posudku a nikoli na základě osobních kontaktů.

Doprava

Pro rozvoj území, výroby, pro volný trh práce, cestovní ruch, relaxaci a rozvoj volnočasových aktivit je nezbytné vytvořit dobré, účelné, bezpečné, racionální, ekologicky únosné, energeticky úsporné dopravní cesty všeho druhu, dle možností, které dané území skýtá. Kraj nemá vodní dopravní cesty, ani hospodářsky využívaná a v současné době využitelná letiště. Základem dopravy je nedobudovaná páteřní silniční síť s nízkou propustností některých úseků, malou propustností hranic do regionů sousedních států a vlakové cesty (kdysi nosné a významné) v severojižním a východozápadním směru. – úvodní proklamace.

 • Část našeho kraje byla postižena povodněmi z roku 2010. Zrealizujeme obnovu komunikací za podpory dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Budeme žádat stát o navýšení dotací na povodňové opravy na 90%, což současné vedení kraje zanedbalo. Některé stavby nemají ani dva roky po povodni zajištěné financování a MMR přitom označilo pět povodňových staveb kraje za předražené.
 • Stav komunikací je neuspokojivý v celém kraji. Oprava a rekonstrukce takovýchto komunikací je naší krajskou prioritou. Stanovíme proto závazný plán oprav krajských silnic, projednáme ho s dotčenými městy a obcemi, zveřejníme ho a budeme tento plán důsledně dodržovat. Budeme usilovat o politickou dohodu s cílem dlouhodobě plánovat peníze nutné na zlepšení stavu krajských silnic.
 • Zhodnotíme síť krajských silnic z pohledu jejich dopravního významu a v případě zájmů budeme jednat s obcemi o převodu do jejich vlastnictví.
 • Pro nové plánovací období evropských fondů připravíme klíčové investiční záměry v oblasti rekonstrukcí krajských silnic a výstavby nových obchvatů. Při plánování rekonstrukcí a zásadních oprav krajských silnic budeme více než doposud spolupracovat se zástupci obcí tak, aby bylo možné spojování investičních záměrů měst (kanalizace, chodníky, plynofikace aj.) a kraje ve větším počtu než dosud;
 • Budeme podporovat zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, podpoříme technické a stavební úpravy v místech, kde opakovaně dochází k dopravním nehodám
 • V rámci dopravní obslužnosti chceme nadále rozvíjet a podporovat systém integrované dopravy IDOL. Základní dopravní obslužnost musí být zachována i do té nejmenší vesničky kraje.
 • Prosadíme nové a průhledné výběrové řízení na zajištění příměstské autobusové dopravy, které zajistí udržitelné ceny za dopravu, obnovu vozového parku s důrazem na přepravu handicapovaných skupin obyvatel a na životní prostředí, instalaci moderních informačních systémů pro cestující.
 • Ve spolupráci s obcemi a po konzultacích s cestujícími budeme pokračovat v tvorbě optimálních jízdních řádů s použitím taktové dopravy a důslednou koordinaci jízdních řádů železniční a autobusové linkové dopravy;
 • Při zajištění dopravní obslužnosti budeme preferovat moderní přepravní prostředky s ohledem na ekologičnost, bezbariérovost a ekonomiku provozu.
 • Pro posílení komunikace mezi obcemi a krajem v oblasti dopravní obslužnosti obnovíme činnost Dopravního svazu Libereckého kraje, jako poradního orgánu radního pro dopravu, který bude složen ze zástupců měst a obcí. Tento institut je smluvně ustanoven ve smlouvách o podpoře dopravní obslužnosti mezi Libereckým krajem a obcemi.
 • Vlastníkem železniční infrastruktury je stát. Liberecký kraj bude usilovat o zvýšení kvality zejména u železničních tratí, které vedou nejosídlenějšími oblastmi kraje. Týká se to modernizace trati Liberec – Hrádek nad Nisou – polské území – Žitava – Varnsdorf – Rybniště/Seifenesdorf ve spolupráci s Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko, modernizace trati Liberec – Tanvald – Harrachov.
 • Podpoříme modernizaci a výstavbu přestupních terminálů veřejné dopravy ve významných dopravních uzlech Libereckého kraje budovaných jednotlivými městy (Liberec);
 • Naším cílem je realizace plánu Programu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji na období 2013 – 2016 s cílem rozvoje páteřních cyklotras.
 • Prosadíme otevřené a férové soutěže na opravy a rekonstrukce komunikací. Podle zkušeností starostů lze tímto způsobem ušetřit minimálně 30 % předpokládaných nákladů.
 • Prověření hospodaření společnosti KORID LK s.r.o. – organizace vznikla v roce 2005 se záměrem převzít organizaci dopravní obslužnosti od odboru dopravy Krajského úřadu s tím, že bude financována alespoň částečně z dotací. Náklady na KORID s.r.o. v řádech milionů až desítek milionů Kč a to bez jiných zdrojů než je rozpočet Libereckého kraje.
 • Prověříme a posoudíme funkci a efektivnost systému oprav a údržby krajských silnic. Vyhodnotíme efektivnost a hospodaření Krajské správy silnic a společnosti SILNICE LK a.s. Výsledkem rozdvojení systému údržby komunikací je zatím nárůst byrokracie a provozních nákladů, vyvedení majetku kraje mimo veřejnou kontrolu a selhání systému při zimní údržbě v loňské zimní sezóně.
 • Provedeme forenzní audit hospodaření obou společností a přezkum všech smluv uzavřených v uplynulém volebním období. Vyhodnotíme také osobní odpovědnost členů managementu a statutárních orgánů společnosti SILNICE LK a.s. Posílení kompetencí příspěvkové organizace KSS LK, tak aby činnost byla vykonávána s plnou zodpovědností za majetek kraje.

Sociální politika a zdravotnictví

Z provedených socioekonomických a demografických analýz vyplývá, že v nejbližších deseti letech lze očekávat stagnaci podílu mladých obyvatel, oslabování podílu obyvatel v produktivním věku a značný relativní nárůst obyvatel v postproduktivním věku. Sociální služby by tedy měly být zaměřeny primárně na věkovou skupinu 65+ s důrazem na maximální podporu života v domácím prostředí. V případě ostatních věkových skupin je třeba zaměřit pozornost na měkké typy sociálních služeb, tedy na služby sociální prevence a poradenství orientované zejména na předcházení problémům způsobeným vnějšími ekonomickými vlivy, jako jsou nezaměstnanost, finanční nedostatečnost, psychologické problémy apod.

 • Zajistit víceleté a vícezdrojové financování sociálních služeb.
 • Zakotvit komunitní plánování pevně do struktur obcí, nejlépe přes konkrétní pracovní pozice.
 • Sledovat změny v legislativě (sociální reforma) a připravit se na změny v sociálním systému.
 • Sledovat evropské a národní koncepce a směr MPSV v sociálních službách.
 • Posílit prestiž sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pracovníků v přímé péči.
 • Doplnění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením a Senioři (Současným trendem v České republice je přesouvání péče o zdravotně znevýhodněné do jejich přirozeného prostředí. Avšak v rámci Libereckého kraje ze statistik, z jednání odborných pracovních skupin či z údajů žádostí v domovech důchodců a dalších zařízeních vyplývá, že je stále velká poptávka po pobytových službách, neboť pro mnoho uživatelů sociálních služeb je tento způsob péče jediný, který přichází v úvahu. Současná pobytová zařízení již nemají kapacitu a nynější vedení kraje již nedovoluje navýšení kapacity stávajících zařízení).
 • Zajištění pobytových odlehčovacích služeb pro dospělé se zdravotním postižením a seniory.
 • Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí (zajistit zvýšení terénních a ambulantních služeb a zároveň snížení počtu klientů uživatelů pobytových služeb. Proto je potřeba podporovat transformaci nevyhovujících zařízení, zvláště s podílem peněz z evropských fondů).
 • Nárůst kapacity rezidenčních míst pro seniory (podle stávajících statistik v LK není žádné zařízení Domov se zvláštním režimem, pro klienty s Alzheimerovou chorobou apod. a podle demografických údajů bude nedostatek těchto typů zařízení v nebližších letech velkým problémem.
 • Příprava na vytvoření nabídky služby chráněného bydlení.
 • Zlepšení zázemí pro cílovou skupinu Rodina, děti a mládež. Podpora spolků a neziskových organizací, které zajišťují volnočasové aktivity dětí a mládeže a jsou prevencí vzniku nežádoucích jevů v této cílové skupině.
 • Zajištění rozvoje služeb pro rodiny pečující o děti a mládež se zdravotním postižením.
 • Vytváření sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi (stále  rostoucí počet rodin, které se z různých důvodů dlouhodobě nacházejí v krizové sociální situaci a děti v těchto rodinách jsou tak akutně ohroženy těmito dopady).
 • Řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit a zamezit vytváření dalších. Reagovat na růst osob ohrožených sociálním vyloučením, ohrožených chudobou a nezaměstnaností – zajištění informovanosti o možnostech pracovního uplatnění.
 • Zachovat dostupné zdravotnictví ve všech oblastech kraje pro všechny občany. Podpořit spolupráci mezi nemocnicemi s cílem nepřekrývání se v odbornostech. O zachování sítě nemocnic nesmí být rozhodováno politickou silou, ale potřebou občanů.
 • Kraj musí zůstat většinovým majitelem krajské nemocnice v Liberci.

Školství a sport

Budeme podporovat dobrou úroveň vzdělávání, možnosti výběru a nabídky různých forem a stupňů. Chceme, aby systém vzdělávání byl rovnoměrně a racionálně rozvíjen a zpřístupněn všem, kteří se ho chtějí zúčastnit. Víme, že investice do vzdělávání jsou nezbytné. Preferujeme rozvoj soustavy škol, která by vytvářela efektivní nabídku středoškolského vzdělání, odborného vzdělání, ale i celoživotního vzdělávání občanů kraje.

 • Znovu prověříme síť škol a školských zařízení s ohledem na přijatelnou dostupnost do všech míst kraje včetně posouzení sítě gymnázií, škol odborných, speciálních a praktických, které chceme zachovat podle skutečných potřeb, tradic i odborností. Případná nesystémová rozhodnutí zdůvodníme veřejnosti.
 • Zachováme a podpoříme úlohu a prestiž středního odborného a odborného školství s vědomím finančního deficitu v rozvíjených oborech, pokud společně prokážeme jejich potřebnost.
 • Rádi bychom, ve spolupráci s řediteli škol a hospodářskými institucemi, zavedli anebo znovu obnovili potřebná řemesla a praktické obory s cílem pružně reagovat strukturou výuky na potřeby trhu, vývoje pracovní síly a předpokládaných trendů zaměstnanosti.
 • Chceme podpořit spolupráci podniků se školami.
 • Význam a úlohu centra vzdělanosti LK chápeme decentralizovaně. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je třeba více přiblížit k místům působení škol a školských zařízení, tzn. pořádat kurzy a školení v bývalých okresních městech po vzájemné dohodě a s využitím jejich kapacit.
 • Chceme podporovat venkovské školy.
 • Spolupráce a maximální využití potenciálu vysokých škol pro přípravu studentů, vědeckotechnická spolupráce středních a vysokých škol, základ celoživotního vzdělávání.
 • Chceme vytvořit tvůrčí prostředí pro práci i setkávání i v jiných oblastech kraje, nejen v Liberci, Jablonci a České Lípě. Chceme spolupracovat s obcemi a městy v oblasti školství mateřského i základního.

Sport je nedílnou součástí zdravého životního stylu, ovlivňuje zdraví lidí i jejich psychiku a hraje důležitou roli v rozvoji jejich osobnosti. Sport je efektivním nástrojem v boji proti civilizačním chorobám a prevencí proti negativním sociálním jevům – zejména u mládeže. Sport reprezentuje města, kraj a stát a aktivně přispívá k rozvoji cestovního ruchu i k vytváření nových pracovních míst a pracovních příležitostí. Sport pozitivně ovlivňuje ekonomiku.

 • Zpracování materiálu o koncepční podpoře a financování sportu v rámci Libereckého kraje po celé volební období.
 • Podpora subjektů zajišťujících pravidelnou sportovní činnost s důrazem na děti a mládež.
 • Podílet se na investicích do sportu se zřetelem na zajištění provozu a údržby stávajících sportovních zařízení za předpokladu spoluúčasti obcí a vlastníků sportovišť.
 • Široká dostupnost sportu a tělovýchovy pro všechny
  občany
  = aktivní využití jejich volného času.
 • Rozvoj alternativní dopravy pro pěší a cykloturisty.
 • Podpora zajištění úpravy stop „Jizerské magistrály” včetně tras z Jablonce nad Nisou.
 • Podpora tradičních sportovních akcí, které přispívají ke zviditelnění kraje a k rozvoji cestovního ruchu (za předpokladu jasného a průhledného financování).

Životní prostředí, zemědělství, lesnictví

Životní prostředí můžeme definovat jako soubor všech činitelů, s nimiž přijde do styku živý subjekt, a podmínek, které ho obklopují – tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Životní prostředí ovlivňuje řadu aspektů a stejně tak je řadou aspektů ovlivňováno. Zájmem všech, a tedy i LK, by mělo být nalezení souladu mezi těmi, kdo mohou životní prostředí přímo ovlivňovat (vlastníci pozemků, obchodní společnosti, města…) a těmi, kteří životní prostředí užívají (my všichni). LK by měl být nápomocen všem složkám, jež se jakýmkoliv způsobem podílejí na životním prostředí v kraji. Jen v kvalitním životním prostředí lze vytvářet zdravé, estetické, vyvážené podmínky pro život a trvalý rozvoj společnosti.

Zemědělství:

 • Zvýšení přímé informovanosti zemědělců v LK (projednávání územních plánů, maloplošných chráněných území).
 • Snížení byrokratické zátěže a zjednodušení administrativy.
 • Propojení škol se zaměřením na zemědělství se soukromým sektorem (zvážit grant na podporu praktických ukázek pro odborně zaměřené školy).
 • Dostat zemědělství zpět do povědomí široké veřejnosti (veletrh regionálních produktů apod.).
 • Poradenská činnost začínajícím zemědělcům.
 • Zastoupení odborné veřejnosti v orgánech kraje.

Lesnictví:

 • Navýšení a ustálení celkové výše příspěvku na hospodaření v lesích (spravedlivé rozdělování příspěvků na hospodaření v lesích pro všechny vlastníky).
 • Podpora ekologických a přírodně šetrných technologií při hospodaření v lesích.
 • Podpora mysliveckých spolků při práci s mládeží.

Vodohospodářství:

 • Podporovat obce ve vztahu ke správcům vodních toků (Povodí Ohře, Povodí Labe) tak, aby správce toky udržoval v řádném stavu (bagrování koryt, sekání břehů), čímž by mohlo dojít k eliminaci častěji se objevujících lokálních povodní.
 • Pomáhat v hledání dotací na odbahňování rybníků (rybníky jsou značně zaneseny a ztrácí svou retenční schopnost, která je v době povodní zapotřebí).
 • Zaměřit se na projekty zabývající se pozemkovými úpravami pro zadržení vody v krajině.
 • Podpora rozšiřování infrastruktury, převážně kanalizačních sítí a výstavby centrálních ČOV v obcích do 2000 EO.
 • Zavést systém včasné informovanosti pomocí SMS zpráv v celém LK.

Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí:

 • Podpora spolkové činnosti mládeže v souvislosti s ochranou přírody a krajiny.
 • Komplexní analýza odpadů a zavedení motivačního systému.
 • Podpořit účelnou a racionální separaci odpadu.
 • Stanovení ekologické stopy (stanovení zátěže na přírodu) a hledání případné možnosti jejího snížení, a tedy zlepšení životního prostředí.
 • Při investiční činnosti sledovat použité technologie a v odůvodněných případech důsledně provádět zjišťovací řízení, popř. EIA

Kultura, památky a cestovní ruch

Památky vnímáme jako nezapomenutelnou stránku naší historie a kulturu jako neocenitelnou součást našich životů. Cestovní ruch je významným prvkem ekonomické prosperity LK. Spokojený je návštěvník i obyvatel LK okouzlený bohatstvím přírodních krás i kulturních památek a spokojený s kvalitou a pestrostí služeb.

 • Zajistit postavení čtyř existujících destinačních managementů na úroveň partnera kraje. Jen s podporou kraje mohou efektivně koordinovat rozvoj cestovního ruchu v daných regionech.
 • Spolupráce regionů a dalších partnerů na komplexní propagaci kraje, koordinace společných aktivit v zájmu účinného oslovení domácího i zahraničního návštěvníka.
 • Podpoříme především projekty, které přinesou rozšíření turistické sezóny na celý rok a rozšíří nabídku aktivit pro trávení volného času.
 • Jsme si vědomi výjimečných předpokladů kraje pro běžecké lyžování, pěší turistiku a cykloturistiku, a proto budeme pokračovat v podpoře projektů zaměřených na budování lyžařských, cyklistických a turistických tras včetně příslušné infrastruktury.
 • Cestovní ruch není jen otázkou velkých měst, ale i malé obce mají co nabídnout. Máme zájem přiblížit návštěvníkům zajímavosti tradičního českého venkova.
 • Více finančních prostředků do grantového fondu na podporu cestovního ruchu, památek a kultury, ale jasná pravidla pro jejich přerozdělování.
 • Strategická a efektivní příprava a realizace projektů z fondů EU. Nedělat to, na co je možné získat dotaci, ale to, co je skutečně potřeba.
 • Podpoříme projekty, které zajistí nová pracovní místa.
 • Spolupráce s podnikatelským sektorem v zájmu rozvoje a zkvalitnění služeb cestovního ruchu jako základní součásti rozvoje cestovního ruchu v kraji
 • Zapojení neziskových či soukromých subjektů do společné propagace turistických cílů a vytváření společných balíčků služeb pro turisty.
 • Zpracování koncepce muzeí v kraji včetně nastavení jejich spolupráce při akcích či prezentaci, definice cílových skupin, obnova stávajících expozic a podpora vzniku interaktivních expozic.
 • Finanční motivace pro obnovu a zpřístupnění památek a pořádání kulturních akcí jako prostředek k zvýšení návštěvnosti kraje a podpory vlastních hodnot jeho obyvatel.
 • Větší podpora a propagace tradičních regionálních kulturních aktivit v rámci kraje se zaměřením na aktivní kulturní tvorbu.
 • Kraj jako vlastník dědictví našich předků by měl být příkladným správcem těchto hodnot. Jedná se o památky kulturní i technické.
 • Zapojení kulturních a technických památek kraje do cílené propagace v oblasti cestovního ruchu.
 • Německo a Polsko jsou našimi nejbližšími sousedy. Chceme se věnovat přeshraniční spolupráci a podpoříme společenské, sportovní, kulturní a přátelské vazby.
 • Podpoříme propagaci a vznik nových produktů v oblasti tradiční gastronomie, zážitkové turistiky, agroturistiky a tradičních průmyslových oborů.

Bezpečnost a záchranný integrovaný systém

Bezpečnost obyvatel Libereckého kraje je naší prioritou. Týká se nejenom prevence kriminality ve všedních dnech. Chceme, aby kraj aktivně plnil roli koordinátora činnosti Policie České republiky, samospráv měst a obcí a městských policií působících na území kraje z cílem snížení kriminality a účelného využívání veřejných prostředků v této oblasti.
V oblasti krizového řízení chceme využít našich zkušeností z povodní roku 2010 a odstraňování jejich následků.

 • Chceme přispět ke zlepšení přeshraniční komunikace s bezpečnostními, složkami, hasiči a záchranáři na německé a polské straně státní hranice. Ke splnění tohoto cíle použijeme naše dosavadní zkušenosti a kontakty, které máme k dispozici.
 • Finančně posílíme Fond požární ochrany tak, aby byl po celé volební období výraznou podporou pro zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů na celém území Libereckého kraje. Ročně bude ve Fondu požární ochrany 15 milionů korun určených na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů. Bez práce, nasazení a aktivity dobrovolných hasičů si neumíme fungování integrovaného záchranného systému představit.
 • Předávání zkušeností z mimořádných stavů, havárií a povodní nejenom mezi profesionálními záchranáři, ale také mezi dobrovolnými hasiči a dalšími dobrovolnými skupinami.
 • Budeme pokračovat v dobré spolupráci Libereckého kraje a Hasičského záchranného sboru s cílem optimálního využití technických a finančních prostředků, které jsou na území Libereckého kraje k dispozici.
 • Budeme pravidelně koordinovat činnost Policie České republiky a Městské a obecní policie zřízené na území Libereckého kraje. Naším cílem bude maximálně ve prospěch bezpečnosti obyvatel Libereckého kraje využít veškeré veřejné finanční zdroje, které jsou v oblasti bezpečnosti k dispozici.
 • Finančně podpoříme program prevence kriminality, zvláště pak rozšiřování kamerových systémů v lokalitách, které jsou z pohledu kriminality problematické.
 • Prověříme fungování Záchranné zdravotní služby Libereckého kraje, případné úspory z administrativní oblasti použijeme k posílení služeb v terénu a jednotlivých regionech libereckého kraje. Zajištění dostupnosti záchranné služby při záchraně lidských životů budeme pravidelně konzultovat se samosprávami.
 • Prověříme fungování programu BESIP a především účelnost vynakládaných finančních prostředků. Naší prioritou budou konkrétní opatření směřující k odstranění nebezpečných míst na silnicích, omezíme peníze směřující na reklamní kampaně v této oblasti.
 • Ve spolupráci s městy a obcemi budeme hledat způsoby jak ve vyloučených lokalitách předcházet vzniku konfliktů, které mají tendenci přerůstat v národnostní spory. Proto vytvoříme poradní orgán pro práci s menšinami na úrovni Libereckého kraje.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.