Dohoda o vytvoření koalice v Libereckém kraji

pro volební období Zastupitelstva Libereckého kraje 2016-2020

Starostové pro Liberecký kraj (SLK) zastoupení volebním lídrem Martinem Půtou
ANO 20ll zastoupené volební lídryni Jitkou Volfovou
ČSSD zastoupená volebním lídrem Pavlem Svobodou
ODS zastoupená volebním lídrem Danem Ramzerem,

se zavazují, že na základě výsledku voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje konaných ve dnech 7.-8. 10. 2016 budou spolupracovat na vytvoření Koaliční smlouvy a Programového prohlášení Rady Libereckého kraje s cílem vytvořit stabilní vedení Libereckého kraje a definovat priority vedení Libereckého kraje pro volební období 2016-2020.

Politické subjekty zúčastněné na této dohodě se dohodly na sestavení Programového prohlášení do 31. 10. 2016 tak, aby je všechny strany koalice mohly projednat ve svých orgánech nejpozději do 6. 11. 2016 a Programové prohlášení mohlo být podepsáno všemi krajskými zastupiteli ještě před jednáním ustavujícího Zastupitelstva Libereckého kraje, jehož jednání je plánováno na 8. 11. 2016.

Dále se politické subjekty zúčastněné na této dohodě dohodly na personálním obsazení Rady Libereckého kraje takto: 5 členů rady kraje za SLK, 2 členové rady kraje za ANO 2011, 1 člen rady kraje za ČSSD a 1 člen rady kraje za ODS. Celkový počet členů Rady Libereckého kraje je 9 a odpovídá platnému ustanovení Zákona o krajích.

SLK navrhuje svého kandidáta na místo hejtmana, člena rady pro resort dopravy a investic, člena rady pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, člena rady pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, člena rady pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

ANO 2011 navrhuje své zástupce na místo statutární náměstkyně hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky, člena rady pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

ČSSD navrhuje své zástupce na místo člena rady pro resort sociálních věcí.

ODS navrhuje své zástupce na místo člena rady pro resort zdravotnictví.

Navrhované personální obsazení jednotlivých resortů bude využito při tvorbě Programového prohlášení Rady Libereckého kraje a bude potvrzeno Koaliční smlouvou, která bude navržena do 31. 10. 2016 tak, aby její ustanovení mohly všechny smluvní strany koalice projednat ve svých orgánech nejpozději do 5. 11. 2016 a Koaliční smlouva mohla být podepsána všemi krajskými zastupiteli ještě před jednáním ustavujícího Zastupitelstva Libereckého kraje, které je plánované na 8. 11. 2016.

Politické subjekty zúčastněné na této dohodě se zavazují, že až do uzavření koaliční smlouvy nebudou jednat o spolupráci s dalšími politickými subjekty, které získaly ve volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje mandáty zastupitelů, pokud se nebude jednat o společný postup.

Liberec 17. října 2016

Podepsáni:
Martin Půta za Starostové pro Liberecký kraj
Jitka Volfová za ANO 2011
Pavel Svoboda za ČSSD
Dan Ramzer za ODS

Originál dohody ke stažení (PDF)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.