Jaký chceme mít náš kraj v roce 2030?

Centrum urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec

Lidé v našem kraji si zaslouží špičkovou zdravotní péči. Stavba Centra urgentní medicíny je pro budoucnost Krajské nemocnice Liberec a zdravotnictví v kraji klíčová. V roce 2016 proběhla architektonická soutěž, vyřešili jsme financování projektu, stavební povolení, na přípravách usilovně pracuje projektový tým. V roce 2022 začneme stavět a v roce 2024 bude centrum otevřeno.
Jsme připraveni se starat také o další nemocnice v našem kraji – v České Lípě, Jilemnici, Semilech, Turnově a Frýdlantu. Podpoříme investice do jejich vybavení.

Za hodinu vlakem z Liberce do Prahy

Žijeme ve 21. století, ale vlakové spojení s hlavním městem ČR a sousedními kraji je stále stejně pomalé jako před 150 lety. Pro náš kraj a jeho obyvatele je z dlouhodobého pohledu rychlé železniční spojení důležité. Umožní lidem dojíždění za prací, vzděláním i zábavou.
Do roku 2024 zajistíme zpracování studie proveditelnosti, zařazení této investice do plánů Správy železnic a začátek projektování trasy Liberec – Turnov – Mladá Boleslav s rychlostí do 160 km/hod.

Lepší dopravní spojení k sousedům

Nové silniční spojení Liberec - Hradec Králové vedené mimo obce a města je důležité pro lepší spojení se sousedním krajem.
Chceme nové dopravní napojení Frýdlantska, Semilska a Jilemnicka a České Lípy pro zajištění rovnoměrného hospodářského rozvoje kraje.

Kvalitní, bezpečná a udržovaná silniční síť

Stát předal Libereckému kraji silnice ve stavu, který neumožňoval celkovou obnovu v krátkém časovém úseku. Postupně investujeme do oprav a údržby velkou část ročního rozpočtu kraje, využíváme dotace od státu i EU. V dalších letech chceme ročně z rozpočtu do silnic investovat 1 miliardu korun a ve spolupráci s dalšími kraji budeme prosazovat pravidelné financování ze státního rozpočtu.

Liberecký kraj sobě! Podpořme místní

Budeme systematicky podporovat místní producenty, a to jak tradiční, tak nové výrobce a poskytovatele služeb. Zajistíme prodejní web pro místní výrobce, sami budeme více užívat místní produkty v provozu kraje a jeho organizací a v propagaci Libereckého kraje prostřednictvím těchto produktů.

Ochrana před dopady rozšíření těžby dolu Turów

Chceme i nadále chránit naše občany a krajinu před dopady těžby. Budeme stále využívat všech nástrojů, včetně práva EU a aplikace principu „znečišťovatel platí“. Nesouhlasíme s tím, aby náklady v řádech miliard platili naši občané. K uplatnění náhrady nákladů vyzýváme i českou vládu. Náklady na vybudování náhradních vodovodů musí zaplatit ten, kdo zdroje vody ohrožuje svým záměrem pokračování těžby. Budeme po polské straně dále požadovat realizaci dalších opatření snižujících škodlivé vlivy na naše území.

Přírodě blízká opatření k zadržování vody v krajině

Krajina na území Libereckého kraje byla původně plná lesů, mokřadů, tůní a meandrujících řek a potoků. V souvislosti se změnou klimatu je třeba vodě ve volné krajině vrátit prostor, přírodní charakter a určitou volnost. Do roku 2030 bude na území kraje podpořeno minimálně 200 konkrétních projektů ke zvýšení retenční kapacity krajiny.

Křišťálové údolí - Podporujeme tradici

Výroba skla, bižuterie a šperků je v našem kraji doma už několik set let a je ve světovém měřítku unikátní z hlediska koncentrace. Tradiční výroba je postavena na lidech, jejich zkušenostech, znalostech a schopnostech. Budeme dál podporovat a rozvíjet naše umělecké střední školy, kde vyrůstají noví skláři, šperkaři a návrháři. Pomůžeme otevřít výrobní dílny sklářů, šperkařů a výrobců bižuterie všem návštěvníkům Libereckého kraje a rozšířit tak turistickou nabídku. Do roku 2024 vytvoříme silnou značku Křišťálové údolí – Crystal Valley.

Liberecký kraj jako region inovací

Liberecký kraj má skvělé vědecké zázemí nejenom v Technické univerzitě Liberec, ale také v řadě inovativních a technologických firem, které v kraji sídlí. Nanovlákna, nanotechnologie, strojírenství, výroba skleněných čoček, membránové technologie a řada dalších jsou základem pro proměnu průmyslu v Libereckém kraji a přechod na vzdělanostní ekonomiku. Vznik nových firem, inovační prostředí a pokročilé technologie budoucnosti podpoříme v podnikatelském inkubátoru LIPO.INK, který bude otevřen na konci letošního roku a stane se dalším centrem aplikovaného výzkumu a vývoje v našem kraji.

Střední školství pro budoucnost

Za klíčové považujeme neustálé zlepšování podmínek pro studium v technických maturitních i učňovských oborech. Podpoříme kvalitní zdravotnické vzdělávání v kraji a připravíme projekt nové střední zdravotní školy v Liberci. Cílem je dostupná síť středních škol, která nabízí kvalitní vzdělání.

Sportoviště pro školy a veřejnost

V oblasti sportu považujeme za nutné nastavit podporu rekonstrukcí a rozvoje sportovních areálů, u krajských školských a také u významných klubových zařízení. Za klíčové tak považujeme investice do tradičních zimních sportovních areálů a zachování podpory celoroční činnosti sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež, včetně těch, které svým významem přesahují rámec Libereckého kraje.

Klimatická změna jako příležitost

Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje umožní hledat konkrétní opatření v rámci připravovaných projektů kraje. Změna klimatu nebude pro náš kraj jen hrozbou, ale díky intenzivní realizaci adaptačních opatření také příležitostí. Například v oblasti rozvoje přírodě blízkých opatření ve městech i krajině, nových technologiích, obnovitelných zdrojů energie, pracovních příležitostech, nových postupech v zemědělství a lesnictví.

Lidé v našem kraji stárnou, my jim budeme pomáhat

Navyšování počtu lůžek v pobytových zařízeních sociální péče a zvyšování jejich kvality je dlouhodobý úkol. Zároveň budeme pracovat na zlepšení kvality péče, ústavy budou nahrazeny službami rodinného typu a cílem musí být umožnit lidem být v domácím prostředí co nejdéle je to možné. Klíčovou aktivitou je příprava k otevření dalšího domova seniorů na Českolipsku a navýšení kapacity ve Velkých Hamrech.

Každý člověk má právo žít důstojný život

Pobyt a péče ve velkokapacitních ústavech jsou minulostí. Proces přeměny těchto zařízení je dlouhodobý. Chceme, aby člověk s mentálním nebo zdravotním postižením žil důstojný život v přijatelném prostředí. Dokončíme změnu kvality péče v Jestřebí, Nové Vsi a Raspenavě.

Sociální služby jsou tady pro všechny

Nabídka sítě sociálních služeb je pestrá a stabilizovaná a dalo hodně práce tuto síť ve spolupráci s městy a obcemi vytvořit. Dalším krokem komunitního plánování bude systém spolufinancování služeb a vytvoření podmínek pro kvalitu těchto služeb v území. Další klíčovou aktivitou bude rozvoj center duševního zdraví, řešení problematiky osob s poruchou autistického spektra a další podpora prorodinné politiky.

Převzetí ZOO Liberec, nadregionální instituce

Liberecká ZOO je nejstarší zoologická zahrada v Evropě, do které míří návštěvníci z celého Libereckého kraje, České republiky, i ze zahraničí. S městem Liberec budeme jednat o podmínkách převzetí této instituce a zajistíme její další rozvoj do podoby moderní zahrady pečující o ohrožené druhy zvířat.

Nový centrální depozitář pro muzejní sbírky

Na základě zpracované architektonické studie dokončíme projekt centrálního depozitáře v Českém Dubu pro uložení sbírkových předmětů kraje. Do roku 2024 zahájíme jeho stavbu s využitím evropských nebo národních dotačních programů.


 • Budeme nadále rozvíjet autobusovou dopravu vlastněnou a organizovanou Libereckým krajem. Cílem je kvalitní doprava moderními vozy, za rozumné peníze.

 • Podpoříme další rozvoj fungující sítě cyklostezek a zapojíme kraj do přípravy, staveb a jejich údržby.

 • Podpoříme nově probíhající inventarizaci starých ekologických zátěží a jejich likvidaci.

 • Budeme i nadále finančně podporovat fungování hasičských jednotek ve všech městech a obcích kraje, Zdravotnickou záchrannou službu LK, Český červený kříž a další složky Integrovaného záchranného systému.

 • Podpoříme hospodaření drobných vlastníků v lesích, pomůžeme v boji s kůrovcem a s druhovou změnou lesa.

 • V rámci ekologické výchovy pro školy, odbornou i laickou veřejnost, se zaměříme na témata ochrany klimatu, zadržování vody v krajině, prevence vzniku odpadů a využití obnovitelných zdrojů energie.

 • Nadále budeme sledovat a měřit stav ovzduší a navrhovat konkrétní opatření k jeho zlepšení.

 • Liberecký kraj bude i v dalších letech součástí přeshraniční, mezinárodní a mezikrajské spolupráce.

 • Liberecký kraj bude fungovat jako servisní organizace obcím, bude jejich parterem a pomocníkem.

 • Budeme pokračovat v programu odpovědně hospodařícího kraje, otevřeného svým občanům.

 • Nepřestaneme hledat další cesty k úsporám, které ale nesmí snižovat kvalitu a dostupnost poskytovaných veřejných služeb.

 • Kraj nemá překážet, ale pomáhat aktivním lidem, spolkům, firmám a obcím.


Volební program ke stažení (PDF, A4)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.